دوره و شماره: دوره 04، شماره 15، تابستان 1390 
7. قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن

صفحه 125-157

غلامحسین بیابانی؛ محمدرضا باباپور