دوره و شماره: دوره 04، شماره 14، بهار 1390 
7. تهیه بانک اطلاعات ژنتیک جهت تعیین هویت افراد در حوادث و جرایم

صفحه 136-151

علی محمدی؛ سجاد حبیبی آذریان؛ حسن بهمنی؛ علی میری؛ ابراهیم کیانی؛ مهدی نادری؛ محمود تولایی