دوره و شماره: دوره 02، شماره 6، بهار 1388 
1. ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت

صفحه 6-16

محمد امیر سعادتی نسب؛ محمد محسن مومنی هامانه


9. تعیین هویت قربانیان سانحه هوایی قرقیزستان

صفحه 121-121

میر رحیم فخرز؛ عبدالله سجادیان؛ مهری افخمی؛ مهستی مدرسی


10. استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان

صفحه 122-145

ابراهیم یوسفوند؛ علیرضا صالحی؛ پری ملامیرزایی