دوره و شماره: دوره 03، شماره 12، پاییز 1389 
3. بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی

صفحه 48-60

غلامحسین بیابانی؛ احمدرضا احمدی