دوره و شماره: دوره 09، شماره 34، بهار 1395 
1. پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری

صفحه 7-22

غلامحسین بیابانی؛ علی صابری تولائی