دوره و شماره: دوره 09، شماره 35، تابستان 1395 
1. پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی

صفحه 7-25

غلامحسین بیابانی؛ غلامحسین نظری


3. نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

صفحه 50-70

محمد سهرابی؛ ابوطالب منفرد


4. بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل

صفحه 71-90

مهرداد رایجیان اصلی؛ علی رحیمی


6. نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد

صفحه 108-122

سید علیرضا میرکمالی؛ عارف خلیلی پاجی


7. پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی

صفحه 123-140

مراد عباسی؛ مینا وصال؛ الهه قلعه کار؛ فاطمه علیزاده