دوره و شماره: دوره 09، شماره 36، زمستان 1395 
6. نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان

صفحه 77-86

فریبا شریفیان؛ کتایون فکری پور