دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، بهار 1396 
5. بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی

صفحه 77-101

اصحاب حبیب زاده؛ حسن محمودی اصل