دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، تابستان 1396 
1. اشراف اطلاعاتی در سازمانهای پلیسی

صفحه 7-18

غلامحسین بیابانی؛ مسعود اسفندیاری


3. واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر

صفحه 39-55

حمید بهره مند؛ رسول احمدزاده؛ سینا رستمی


8. سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص

صفحه 123-144

رضیه اسماعیل پو؛ زهرا عزیزخانی؛ مصطفی فخراحمد