دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1396 
5. تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق

صفحه 66-84

محمدصادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی؛ امیر رضا دهقان کوزه تپراقی