دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، تابستان 1397 
3. تبیین نقش اصول مدیریتی درکشف سرقت منزل

صفحه 35-48

محمد رضا کاظمیان؛ عبدالله پیمانی اصل؛ حسین طالبیان