دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1398 
6. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی

صفحه 124-146

حمید بهره مند؛ امیرحسین احمدی قیداری