دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 1-180 (پاییز 1399) 
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت

صفحه 29-46

مرتضی شکوهی پویا؛ محمود مالمیر؛ محمدرضا شادمانفر


3. تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

صفحه 47-66

ابوالحسن شاکری؛ حسین گلدوزیان؛ محمدسعید رستگار صولتی