راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان گرامی

 

1-  چناتچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه، استاد راهنما  و ناظر طرح و سازمان حامی کاملا مشخص شده باشد.

 

3- مقاله قبلاً در هیچ مجله ای ارائه یا چاپ نشده باشد. ضمناً نویسندگان محترم بر محتوا و منابع مورد استفاده در مقاله تعهد و تضمین کامل داشته باشند.

 

4- منابع مورد استفاده در مقاله با رعایت کلیه جوانب اخلاق علمی و ادبی بدون تغییر در اصل منابع از جمله عنوان، سال و مشخصات صاحب منبع ذکر شده باشد.

*** ارسال مقالات فقط وفقط از طریق همین سامانه انجام و به مقالاتی که برای مسئولین فصلنامه ارسال شود هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. با تشکر.

 

 

 

ساختار شکلی- محتوایی مقالات فصلنامه کارآگاه

 

 

مقاله در قالب بخش های هشت گانه زیر به طور کامل ویرایش و تنظیم گردد:

 

       

       1.چکیده (حداکثر 250 کلمه) شامل:

 

  شامل زمینه و هدف و ورود به موضوع و هدف در حد 3 سطر،  نوع و روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات در حد سه یا چهار سطر، یافته ها و نتایج اصلی و نهایی تحقیق در حد سه سطر، سپس، نتیجه گیری از یافته های تحقیق همه قسمتهای ذکر شده به صورت پیوسته ذکر شوند

 

   واژگان کلیدی : در حد 4 تا 6 اصطلاح یا کلمه.

 

 

        2.مقدمه: (5 تا7 صفحه) شامل:

 

2-1- بیان مسئله 

 

2-2- اهمیت و ضروت تحقیق

 

2-3- هدف تحقیق

 

2-4- پیشینه و مبانی نظری یا چارچوب نظری تحقیق 

 

2-5-  مفاهیم، نظریه های مربوطه، فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق)

 

       3. روش شناسی تحقیق(حداکثر 1 صفحه)

 

شامل روش تحقیق از نظر نوع و روش اجرا، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی تحقیق: همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

 

        4. یافته های تحقیق(حداکثر 3 تا 4 صفحه):یافته های توصیفی که شامل یافته‌های خاص تحقیق موردنظر بوده و براساس نوع مقاله متفاوت است.

 

       5. بحث و نتیجه گیری(حداکثر 2 تا 3 صفحه): اشاره به نتایج تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج تحقیقات قبلی.

 

       6. پیشنهاد ها (حداکثر 1 صفحه) : (درصورت لزوم) در راستای اهداف و نتایج تحقیق به صورت پیشنهاد کاربردی.

 

      7. محدودیت های تحقیق(حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

 

       8. منابع (به تفکیک منابع فارسی و خارجی براساس آخرین شیوه نامه APA). شیوه نامه استناد دهی APA   را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت فرمائید.

 

برای دریافت فایل پی دی اف راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید. و برای دریافت نحوه استناد دهی به شیوه APA اینجا کلیک کنید.

 

درضمن: شما دررمان ارسال مقاله لازم است که دو فرم تعهد نامه (اصالت مقاله) و فرم تعارض منافع نویسندگان که حاوی ملزومات پذیرش مقالات می باشد نیاز خواهید داشت، لذا فایل تعهد نامه (اصالت مقاله) را از اینجا و فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود و پس از تکمیل، پرینت گرفته وپس از امضاء توسط همه نویسندگان در قسمت نامه به سردبیر در زمان ارسال مقاله بارگذاری نمائید.

 به طور خلاصه، فرآیند ارسال تا پذیرش مقالات در این فصلنامه به شکل زیر است: