اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین بیابانی

علوم ارتباطات رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

biabanighyahoo.com
73046028

اعضای هیات تحریریه

قربانعلی ابراهیمی

جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

ghorbanaliebrahimigmail.com

غلامحسین بیابانی

دکترای علوم ارتباطات رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

biabanighyahoo.com
09127250926

سیده زهرا بطحائی

یوشیمی بالینی استاد گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس

zbatha2000yahoo.com
09123273694

یوسف ترابی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

utorabi14gmail.com
09121308186

محمود تولایی

استاد مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

tavalaa.mahgmail.com
09121055684

علی اکبر جلالی

برق و الکترونیک استاد دانشگاه علم وصنعت ایران

drjalaligmail.com
09121300114

علیرضا حسن زاده

استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

parishrivegmail.com

علی حسین حسین زاده

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

alihos81yahoo.com

سیروس زینلی

استاد گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران

azeinaligmail.com
09121372040

پرویز نوروزی

استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران

pnorouzigmail.com
09125498959

سردبیر

غلامحسین بیابانی

دکترای علوم ارتباطات رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

biabanighyahoo.com
09127250926

مدیر وب سایت

روح اله روحزاده

شیمی مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

alirezamut96gmail.com
73046152

مدیر اجرایی

محمدحسین اسفندیاری

مدیریت تحول مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

mh.aga.esgmail.com
73046156