نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • آتش سوزی تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • آثارانگشت نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 45-59]
 • آثار انگشت پنهان روشی نوین و کاربردی در ظهور آثار انگشت پنهان بر روی کاغذ های حرارتی ATM بعنوان سرنخ کشف صحنه های جنایی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 156-166]
 • آثار بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • آثار باستانی تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • آثار پنهان انگشت استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • آثار جرم اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • آثار فرهنگی تاریخی تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • آثار مثبت پیامدها و چالشهای مداراگرایی کیفری در جرایم خرد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 56-76]
 • آدم کشی تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • آذربایجان غربی تاثیر علل و عوامل فردی بر فقدان اشخاص (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 92-105]
 • آذربایجان غربی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری با استفاده از تکنیک AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 152-168]
 • آزادی به قید ضمانت آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • آزادی تن مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • آزادی های فردی تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • آزادی های مشروع مطالعه ی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 38-63]
 • آزمایشگاه ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • آزمایشگاه بر روی تراشه معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • آزمایشگاه جنایی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • آسیب تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • آسیب پذیری درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • آسیب پذیری بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • آسیب شناس جنایی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • آسیب های کالبدی بررسی وضعیت سرقت در مناطق حاشیه نشین با رویکرد تاریخی (مطالعه موردی محله حاشیه نشین میراشرف شهر اردبیل) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 85-100]
 • آشکار یا قضایی کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • آشکارسازی اثر انگشت آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • آگاهی و علم رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • آلل مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]
 • آلل تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • آلمان بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • آلودگی ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • آماده سازی نمونه بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • آمار جنایی بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • آمفتامین ها مروری بر تاثیر محر کهای روانگردان از دستة آمفتامین بر سلامت و بروز جرائم اجتماعی و رو شهای انداز هگیری سریع این ترکیبات [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 101-118]
 • آموزش عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • آموزش با معلم آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • آموزش رسانه ای آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • آناژن بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • آنالات کاربرد فن آوری نانو در ساخت حسگرهای زیستی [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 57-75]
 • آنالیز جوهر تحقیقات و پیشرفتهای صورت گرفته در شناسایی جعل از طریق تجزیه و تحلیل جوهر چاپگرهای لیزری و جوهرافشان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 24-37]
 • آنالیز دستگاهی روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • آنالیز کایرال داروها روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]
 • آنتی بادی(Antibodies) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • آیین دادرسی کیفری نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • آیین دادرسی کیفری حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • آیین دادرسی کیفری الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • آیین دادرسی کیفری مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 106-122]
 • آینده پژوهی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • آینده‌پژوهی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • آئین دادرسی کیفری حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]

ا

 • ابر اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • ابزارها سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • ابزارهای بیوانفورماتیکی نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • ابزارهای داده کاوی جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • ابزارهای زبانی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • ابزار و تجهیزات الکترونیکی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • ابزار و تجهیزات الکترونیکی نظارت الکترونیکی بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 107-126]
 • ابعادآشکار قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • اتحادیه اروپا اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • اثبات جرم نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • اثرات تصادفی بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • اثرانگشت کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • اثرانگشت نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • اثر انگشت نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • اثر انگشت موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • اثرانگشت(Fingerprints) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • اثر انگشت پنهان ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • اثرانگشت زبانی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • اثر انگشت نادر موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • اثر انگشت، نانو ذرات، کوانتوم دات، معرف ذرات کوچک(SPR) کاربرد نانو ذرات در تشخیص دقیق اثر انگشت [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 79-88]
 • اثربخشی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • اثربرداری شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • اجبار بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 37-49]
 • اجراى قانون اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • احراز اصالت شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • احراز هویت نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • احساسات اخلاقی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • احساس ترس و ناامنی هزینه‌های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 79-103]
 • احکام شریعت نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • اختلاس تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • اختلاس پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • اختلاس ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • اختلاط خبره ها آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • اختلافات بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • اختلافات مالی علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • اخلاق نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • اخلاق انتشار علمی سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-144]
 • اخلاق سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • اخلال در داده ها تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • اخلال در نظام اقتصادی بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • ادبیات قاچاق مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • ادلة زبانی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • ادله جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • ادله اثبات مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • ادله اثبات جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • ادله اثباتی جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • ادله الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • ادله الکترونیکی بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • ادله الکترونیکی کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • ادله الکترونیکی تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • ادله علمی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • ادله علمی از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • ادله مادی کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • ادله میکروسکوپی رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • ادله نوین کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • اراده رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • ایران اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • ایران بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • ارتباطات الکترونیک شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • ارتشاء بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • ارتقاء سطح امنیت نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • ارتقای کیفیت عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]
 • ارتکاب جرم عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]
 • ارتکاب جرم خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • ارزیابی ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]
 • ارزش اثباتی ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • ارزش اثباتی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • ارزهای دیجیتال ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • ارعاب ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • ارعاب چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • ازدواج اجباری بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • ازدواج اجباری تاثیر علل و عوامل فردی بر فقدان اشخاص (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 92-105]
 • اساس تطبیق چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • اسپکترومتری روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • اسپکترومتر تحرک یونی رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • استان چهارمحال و بختیاری علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]
 • استان خراسان جنوبی ارزیابی کانون های جرم خیز استان خراسان جنوبی مبتنی بر رو ش های خودهمبستگی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 102-120]
 • استانداردهای امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای بین المللی امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای صنعتی خاص امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای ملی امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استخراج بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • استخراج ویژگی شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • استخراج ویژگی تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • استردادExtradition نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • استرداد اموال تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • استقلال قضایی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • ایست و بازرسی بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • اسکار نیومن مکان و جرم درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • اسکنرهای لیزری سه بعدی کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • اسلحه نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • اسناد تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • اسناد امنیتی جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • اسناد بالادستی مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • اسناد بین المللی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • اسناد بین المللی تضمینات حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واسناد بین المللی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-65]
 • اسناد بین المللی علل، تبعات و مبارزه با قاچاق تسلیحات متعارف و رویکرد اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 69-86]
 • اسناد هویتی شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • اسناد هویتی شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • اسناد و کنوانسیون های بین المللی جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • اشتباه قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • اشتباه قضایی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • اشخاص حقوقی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • اشراف نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اشراف اطلاعاتی نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]
 • اشراف اطلاعاتی اشراف اطلاعاتی در سازمانهای پلیسی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-18]
 • اشراف اطلاعاتی نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اشعه xتابش سینکروترون کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • اصل برائت ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • اصل شفافیت پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 37-51]
 • اصل لوکارد جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • اصل همکاری گرایس نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • اصیل و غیر اصیل چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • اصول بازسازی بازسازی صحنه جرم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 7-20]
 • اصول بنیادین دادرسی سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • اصول مدیریتی تبیین نقش اصول مدیریتی درکشف سرقت منزل [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 35-48]
 • اصول و مبانی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • اطلاعات تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • اطلاعات نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • اطلاعات ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • اطلاعات رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • اطلاعات نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اطلاعات پایه بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 22-40]
 • اطلاعات جنایی کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • اطلاعات جنایی کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • اطلاعات جنایی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • اطلاعات جناییCriminal Intelligence اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • اطلاعات محوری بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • اطلاعات محوری بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 22-40]
 • اطلاعات نهانی سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • اطلاعات وعملیات بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت(مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان قم – سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 49-64]
 • اعاد هدادرسی تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • اعتیاد تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]
 • اعتیاد الکل بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 170-177]
 • اعتقادی و ایمانی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • اعدام واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 39-55]
 • اعدام تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • افزایش جرم تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • اقتصاد عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • اقتصاد ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • اقتصاد تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • اقتصاد/Economic قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • اقتصاد ایران آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • اقتصاد پنهان قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • اقتصاد پنهان قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • اقتصاد جرم اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • اقتصادزیرزمینی مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • اقتصاد سایه ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • اقتصاد مقاومتی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • اقتصاد مقاومتی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • اقتصاد ناپایدار خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • اقدامات اطلاعات بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • اقدامات انتظامی بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • اقدامات پیشگیرانه سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • اقدامات خیرخواهانه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]
 • اقدامات سرکوبگرانه سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • اقدامات فنی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • اقدامات فناورانه و پلیس آگاهی نقش فن‌آوری‌های نوین در جرم‌یابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقدامات ملی نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • اقدامات نظارتی سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]
 • اقدامات واکنشی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • اقرار تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • اقرار نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • اقرار نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • اقرارهای تحت فشار تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • اقرارهای نادرست تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • اقلیت های قومی و زبانی جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • اقناع وجدان ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • اکراه بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 37-49]
 • الیافFibers بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • الزام های فنی الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-23]
 • الزام های محیطی الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-23]
 • الزمات ناشی از تصویب الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]
 • الکترود شبه مرجع ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • الکتروفورزمویین روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]
 • الکل سنج تنفسی بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 170-177]
 • الگو بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • الگوی ارتکاب جرم پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • الگوی بازدارندگی کیفری سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 7-24]
 • الگوی بزه دیدگی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • الگوی پردازش جرم الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • الگوی پلیس سنتی و جدید راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • الگوی جرم درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • الگوی مفهومی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • الگوهای تحلیل مکانی جرم به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • الگوهای جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • اماره ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • اماکن مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • اماکن مذهبی بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • امضا چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • امضای الکترونیکی امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • املاک دولت بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 24-37]
 • ایمنی ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • ایمنی عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • امنیت امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • امنیت تاثیر معماری شهری بر جرائم خیابانی (با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-118]
 • امنیت تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • امنیت اجتماعی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • امنیت اجتماعی آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • امنیت اطلاعات و ارتباطات نقش ارتقای امنیت فضای سایبری در پیشگیری از جرایم کارکنان دولتی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 50-65]
 • امنیت اقتصادی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • امنت اقتصادی/ security Economic قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • امنیت خصوصی مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 29-48]
 • امنیت سیستم‌های رایانه‌ای بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • امنیت شهروندانThe safety of Citizens بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]
 • امنیت عمومی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • امنیت قضایی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • امنیت ملی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • امنیت ملی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • اموال عمومی تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • اموال غیر منقول تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • اموال فرهنگی- تاریخی نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 98-113]
 • اموال مسروقه بررسی تاثیرگزاری کنترل مالخران در کاهش جرم سرقت با نگاه تطبیقی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 139-158]
 • اموال مسروقه مفهوم شناسی مداخله در اموال مسروقه و راهکار پیشگیری غیرکیفری از آن [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 26-36]
 • امور سمعی و بصری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • امور کیفری جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • انتخاب عقلایی درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • اینترپل معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 69-94]
 • اینترپل Interpol نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • اینترنت بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • انتشار تصویر متهم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • انتفای ابوت در قصاص رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • انتقام بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • انتقام و اخاذی علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • انحراف جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • انحرافات بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • انحرافات اخلاقی بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • انحرافات سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • انسان شناسی پزشکی قانونی انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انسان شناسی پسااستعماری انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • انسان شناسی جرم انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انسان شناسی حقوقی انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انگیزش عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • انگیزه بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]
 • انگیزه قتل بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]
 • انگیزه قتلهای زنجیره ای قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • انگشت نگاری کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • انگشت نگاری نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • انگشت نگاری ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • انگشت نگاری نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 45-59]
 • انگشت نگاری فناوری بیومتریک؛ از رهیافت کلاسیک تا مدرن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 77-106]
 • انگشت نگاری Fingerprinting بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]
 • انگشت نگاری پنهان کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • انیمیشن رایانه ای شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • انواع سرقت هزینه‌های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 79-103]
 • انواع سرقت ادبی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • اهواز بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • اهواز تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]
 • اوستا نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • اولویت بخشی سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام) [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 56-79]

ب

 • بازاریابی چندسطحی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • بازاریابی شبکه ای طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • بازار جنایی نقش بازار جنایی بر روی جرایم [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 7-25]
 • بازارچه مرزی مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه با تاکید بر نقش تعاونی‌های مرزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار غیر قانونی نقش بازار جنایی بر روی جرایم [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 7-25]
 • بازار قانونی نقش بازار جنایی بر روی جرایم [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 7-25]
 • بازپرس و دادستان وظایف و تکالیف قانونی و قضایی کارآگاهان جنایی و کارآگاهیاران تشخیص هویت در صحنه قتل براساس ق.آ.د.ک [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 127-151]
 • بازتاب رسان های بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 77-101]
 • بازجویی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • بازجویی کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • بازجویی تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • بازجویی پلیسی رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • بازخوردگیری عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • بازدارندگی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • بازدارندگی ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • بازدارندگی چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • بازداشت پلیسی حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]
 • بازداشت موقت آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • بازداشت موقت نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • بازداشت موقت نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 37-47]
 • بازرسی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • بازرسی مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • بازرسی های پلیسی معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • بازرسی و تفتیش اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]
 • بازسازی بازسازی صحنه جرم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 7-20]
 • بازسازی صحنه تیراندازی عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • بازشناسی چهره آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • بازشناسی گفتار بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • بازنمایی رسانه ای سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • بافت همگرای مجرمین چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • باقیمانده شلیک روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • باندهای جنایی بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • بانک اطلاعاتی طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • بانک اطلاعات ژنی کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • بانک اطلاعات ژنتیک تهیه بانک اطلاعات ژنتیک جهت تعیین هویت افراد در حوادث و جرایم [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 136-151]
 • بانکداری الکترونیک ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • بانکهای اطلاعاتی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • بانک های اطلاعاتی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • بانک های اطلاعاتی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • بیانیه گام دوم انقلاب واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • بانوان تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • بی‌تفاوتی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • بحران جرم بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • بد افزار رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • بدن قربانیان - گازگرفتگی شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • برآورد بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • برچسب فعال طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • بررسی شهادت در دادگاه زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • بررسی صحنه جرم راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 47-47]
 • بررسی صحنه جرم و حوادث تی مهای دی .وی. ای و تعیین هویت کشت هشدگان در [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 73-83]
 • بزاق شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 37-46]
 • بزرگسالان بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • بزه دیدگی عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • بزه دیدگان خاص عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • بزه دیده نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • بزه دیده شناختی نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • بزه دیده شناسی قانونی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • بزهکار نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • بزهکاری سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • بزه کاری بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • بزهکاری اطفال تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]
 • بزه کاران اتفاقی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • بزهکاران سایبری نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • بزهکاران یقه سرخ مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • بسترآسیب بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • بطلان چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • بعد اطلاعاتی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بعدانسانی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بعد فنی و مخابراتی تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • بعد مسافت مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • بقایای شلیک گلوله؛ حسگر؛ آنالیز در صحنه جرم حسگرهای شناسایی بقایای شلیک گلوله جهت آنالیز در صحنه جرم: توسعه حسگرهای پوشیدنی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 149-172]
 • بیکاری بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • بمب منطقی ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • بیمه بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]
 • بهره وری نیروی انسانی بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • بیوتروریست بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • بیوسنسور کاربرد فن آوری نانو در ساخت حسگرهای زیستی [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 57-75]
 • بیومترک کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • بیومتریک شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • بیومتریک تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • بیومتریک فناوری بیومتریک؛ از رهیافت کلاسیک تا مدرن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 77-106]
 • بیومتریک جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • بیومتریک Biometrics بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]

پ

 • پایداری‌عاطفی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • پارچه بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • پاسخ به خشونت پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 7-21]
 • پاسخ‌دهی قضایی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • پیامدها نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • پیامدهای اقتصادی جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • پیامدهای قاچاق قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • پیامدهای قاچاق کالا نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • پیامد ها و عوامل موثر تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • پدیده بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • پدیده تاثیر علل و عوامل فردی بر فقدان اشخاص (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 92-105]
 • پدیده مجرمانه جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • پردازش ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • پردازشگر نور شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 37-46]
 • پروتکل سوم الحاقی مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • پزشکی قانونی نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • پست مدرن چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • پیشگیری تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • پیشگیری پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • پیشگیری خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • پیشگیری شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • پیشگیری جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • پیشگیری تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • پیشگیری تحلیل نقش نگهبانان محله در پیشگیری از جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 53-62]
 • پیشگیری ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • پیشگیری شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • پیشگیری پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • پیشگیری نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • پیشگیری نقش شکل گیری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 77-91]
 • پیشگیری بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 24-37]
 • پیشگیری بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • پیشگیری تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • پیشگیری نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • پیشگیری تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • پیشگیری خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • پیشگیری تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • پیشگیری اجتماعی پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • پیشگیری اجتماعی بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • پیشگیری اجتماعی رشدمدار پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • پیشگیری اجتماعی و مصرف گرایی نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 65-80]
 • پیش گیری از انحرافات سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • پیشگیری از جرم جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • پیشگیری از جرم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • پیشگیری از جرم تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پیشگیری از سرقت علمی سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-144]
 • پیشگیری از فساد پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 37-51]
 • پیشگیری از وقوع بزهکاری جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • پیشگیری جرایم نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED) سی. ری جفری درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • پیشگیری غیرکیفری مفهوم شناسی مداخله در اموال مسروقه و راهکار پیشگیری غیرکیفری از آن [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 26-36]
 • پیشگیری کیفری پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • پیشگیری کیفری بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • پیشگیری کیفری ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • پیشگیری کنشی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پیشگیری واکنشی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پیشگیری وضعی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • پیشگیری وضعی نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]
 • پیشگیری وضعی عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • پیشگیری وضعی تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • پیشگیری وضعی تاثیر پیشگیری وضعی در پیشگیری از سرقت قطعات و محتویات خودرو [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 26-46]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]
 • پیشگیری وضعی از جرم چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • پیشگیرى وضعى پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پلیس بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • پلیس جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • پلیس رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • پلیس ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • پلیس مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • پلیس جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • پلیس نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • پلیس جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • پلیس حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • پلیس تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پلیس حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • پلیس نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • پلیس نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]
 • پلیس تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]
 • پلیس ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • پلیس پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پلیس پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • پلیس بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • پلیس نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • پلیس بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • پلیس بررسی کاهش آمار سرقت بر اساس تجارب کشورهای پیشرو [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • پلیس اشراف اطلاعاتی در سازمانهای پلیسی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-18]
 • پلیس نقش شکل گیری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 77-91]
 • پلیس قاچاق سازمان یافته کالا؛ یکی از چالشهای بزرگ پلیس [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 7-25]
 • پلیس بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • پلیس نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • پلیس بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • پلیس شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • پلیس مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • پلیس الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • پلیس اطلاعات محور نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • پلیس اطلاعات محور تاثیر ابعاد و مولفه های پلیس اطلاعات محور با تاکید بر اطلاعات جنایی در دستگیری مجرمین تحت تعقیب (مورد مطالعه پلیس آگاهی تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 7-28]
 • پلیس آگاهی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • پلیس آگاهی جایگاه کاراگاه در کشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-15]
 • پلیس آگاهی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • پلیس آگاهی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • پلیس آگاهی جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • پلیس آگاهی بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • پلیس آگاهی بررسی تأثیر موانع ومحدودیتهای بکارگیری منابع و مخبرین در ماموریتهای پلیس آگاهی قزوین در سال ۱۳۹۴ [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 19-38]
 • پلیس آگاهی رویکرد پلیس آگاهی در فرآیند مقابله با جرایم آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 38-52]
 • پلیس آگاهی بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت(مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان قم – سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 49-64]
 • پلیس آگاهی بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-81]
 • پلیس آگاهی کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • پلیس آگاهی تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • پلیس امنیت اقتصادی ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • پلیس امنیت اقتصادی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • پلیس امنیت اقتصادی تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • پلیس پیش بینی تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پلیس جامعه محور ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • پلیس در تراز انقلاب اسلامی تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 43-58]
 • پلیس علمی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • پلیس علمی نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • پلیس قضایی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • پلیس نمائى پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پلیس هوشمند تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پلیس ویژه کودکان و نوجوانان جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • پلیمر حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]
 • پلیمر Polymer بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • پلیمرفیسم تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • پناهگاه قاچاق بین المللی انسان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 76-103]
 • پناهنده Asylum/ Havenمامن قاچاق بین المللی انسان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 76-103]
 • پهنه بندی جغرافیایی، کلانشهر اهواز، جرم، کانون جرم جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 32-45]
 • پویش محیطی مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • پولشویی پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • پولشویی نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • پولشویی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • پولشویی بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]
 • پولشویی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • پولشویی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • پولشویی ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • پو لشویی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • پول شویی جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]

ت

 • تأسیسات کیفری نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • تاکتیکهای آموزش رسانه ها آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • تامین کیفری مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 106-122]
 • تبانی بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • تبانی در معاملات دولتی پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • تبدیل ویولت شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • تجارب عملیات تاکتیکی مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • تجارت الکترونیک بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • تجارت غیر رسمی تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • تجاوز شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • تجاوز به عنف بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • تجاوز به عنف بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 37-49]
 • تجدیدنظرخواهی تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • تجربه زیست شده تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • تجزیه جنایی روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • تجهیزات بررسی کاهش آمار سرقت بر اساس تجارب کشورهای پیشرو [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • تجهیزات پلیس پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • تحت نظر مطالعه ی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 38-63]
 • تحریک جرم نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]
 • تحصیل دلیل چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • تحصیل مال از طریق نامشروع اهداف و قلمرو جر م انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 78-96]
 • تحقیقات پلیسی قتل بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • تحقیقات جنایی شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • تحقیقات جنایی نظریه های تحقیقات جنایی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 152-168]
 • تحقیقات جنایی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • تحقیقات جنایی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • تحقیقات مقدماتی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • تحقیقات مقدماتی تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • تحقیقات مقدماتی جرم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • تحّقق درآمد مالیاتی آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • تحلیل اجزای اصلی یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 110-124]
 • تحلیل اقتصادی بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • تحلیل تصویر تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • تحلیل جرم بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • تحلیل جرم رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • تحلیل جرم نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • تحلیل جرم شناختی تحلیل جرم شناختی سرقت منزل(مطالعه موردی استان قم) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 21-48]
 • تحلیل جغرافیایی جرم تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی شروع به قتل عمد با تاکید بر بزه‌دیدگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • تحلیل عقلانی جرم بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • تحلیل فضایی الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • تحلیل قتل تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • تحلیل گفتمان قانونی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • تحول اقتصادی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • تخریب تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • تخریب تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • تخریب داده های رایانه ای تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • تخریب رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • تخصص عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • تخصص گرایی نهادهای رسیدگی کننده به جرم ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • تخفیف واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 39-55]
 • تخلف انتظامی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • تخمین فاصله شلیک روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • تدابیر جامعه جهانی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • تدابیرحفاظتی راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • تدابیر کنشی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • تدابیر نظارتی نظارت الکترونیکی بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 107-126]
 • تراشه های میکروسیالی زیستی معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • تراکم کاری بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • ترس از جرم ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • ترشحات جنسی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • ترکیبات آلاینده بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • ترکیبات فرار رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • تروا ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • تروریسم اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • تست هویت معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 142-166]
 • تسلیحات متعارف مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • تسهیلات ارزی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات بانکی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات ریالی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات غیر مجاز بانکی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تشخیص افراد محبوس طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • تشخیص جعل اسناد تحقیقات و پیشرفتهای صورت گرفته در شناسایی جعل از طریق تجزیه و تحلیل جوهر چاپگرهای لیزری و جوهرافشان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 24-37]
 • تشخیص سرقت علمی سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-144]
 • تشخیص هویت تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تشخیص هویت تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • تشخیص هویت - شیوه‌ها شناسایی شیوه های اثربرداری از محل گازگرفتگی بدن قربانیان [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • تشدید کیفر ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • تشریح نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • تشکیل پرونده عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]
 • تصاویر دیجیتال تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • تصاویر دو بعدی تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تصاویرسه بعدی گوش تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تصاویر ماهواره ای شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهوار ه ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 119-140]
 • تصرف غیرقانونی بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • تصمیم گیری نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • تصمیم گیری رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • تضمینات تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • تطبیق مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش از اماکن در اجرای وظایف پلیس ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 41-65]
 • تعاملات فراسازمانی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • تعزیر معاونت در خودکشی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 87-97]
 • تعزیرات بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • تعلیق مراقبتی نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • تعلیق مراقبتی نظارت الکترونیکی بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 107-126]
 • تعیین الل SNP روشهای شناسایی و تعیین اللهای SNP در ژنتیک جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 125-145]
 • تعیین کیفر پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 7-21]
 • تعیین هویت ژنتیکی نقش ادله بیولوژیکی درکشف جرایم و چالشهای فقهی و حقوقی فراروی آن در ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 121-138]
 • تغییرات اجتماعی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • تغییرات اجتماعی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • تغییر کاربری اراضی بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • تفتیش و توقیف تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • تقلب بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • تقلب نظریه حسابداری کارآگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقویت آماج پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • تقویت‌کننده کم نویز طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • تکرارجرم تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • تکنیک Copela رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • تکنیک های تحلیل رابط link analysis techniques اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • تکنولوژیهای نوین بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • تلفن بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • تیم بررسی صحنه جرم شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • تمرّد مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • تمرکز بر نقاط جرم خیز راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • تی مهایdvi.آزمایشگاه سیار تی مهای دی .وی. ای و تعیین هویت کشت هشدگان در [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 73-83]
 • تنبیه انضباطی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • تهدیدات درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • تهدید امنیتی مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • تهدید مجرمانه تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • تهران بزرگ الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • توالی تکرارشونده موجود در پروتوانکوژن انسانی(CSF١PO) مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]
 • توانایی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • توان اقتصادی تأثر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردی قتل عمد [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 22-37]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • توسعه خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • توسعه نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • توسعه صنعتی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • توسعه فناوری تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • تولید ملی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • تولید ناخالص داخلی تأثر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردی قتل عمد [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 22-37]

ث

 • ثبت عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • ثبت نوین بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 24-37]
 • ثبت و ضبط بازجویی رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]

ج

 • جی آی اس تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • جاسازی قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • جاسوسی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • جایگاه قانونی بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • جامد بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • جامعه نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • جامعه اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • جامعه پذیری ( Sociali- zation مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 121-135]
 • جامعه‌شناسی کیفری رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • جانی جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • جبران خسارت جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • جبرانگاری جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • جرایم نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • جرایم بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • جرایم روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 64-76]
 • جرایم نقش بازار جنایی بر روی جرایم [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 7-25]
 • جرایم آپارتمانی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • جرایم اقتصادی ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • جرایم اقتصادی کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • جرایم اقتصادی بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • جرایم اقتصادی سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • جرایم الکترونیکی نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جرایم آینده رویکرد پلیس آگاهی در فرآیند مقابله با جرایم آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 38-52]
 • جرایم باندی بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • جرایم تروریستی مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • جرایم خرد پیامدها و چالشهای مداراگرایی کیفری در جرایم خرد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 56-76]
 • جرایم دیجیتالی تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • جرایم رایانه نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جرایم رایانه ای تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • جرایم رایانه ای کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • جرایم رایانه ای تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • جرایم سایبر تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • جرایم سایبری رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • جرایم سایبری شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • جرایم سایبری پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرایم سایبری تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]
 • جرایم سایبری خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • جرایم سازمان یافته بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • جرایم سازمان یافته جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • جرایم سازمان یافته چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • جرایم سازمان یافته قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • جرایم سازمان یافته فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • جرایم سازمان یافته بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • جرایم سازمان یافته شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • جرایم سازمان یافته شکل گیری جرایم سازمان یافته و ماهیت آن در کشورها [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 66-76]
 • جرایم سازمان یافته مفهوم و قلمرو جرایم سازمانی افته در قانون مجازات اسلامی )مصوب 1392 ( [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 47-64]
 • جرایم سازما نیافته خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • جرایم سازمان یافته بین المللی قاچاق سازمان یافته کالا؛ یکی از چالشهای بزرگ پلیس [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 7-25]
 • جرایم سازمان یافته فراملی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • جرایم سازمان یافته فراملی جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • جرایم سازمان یافته فراملی کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • جرایم سازمان یافته ملی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • جرایم سازمان یافته و مناطق آزاد تجاری جرایم سازمان یافته درمناطق آزادتجاری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 114-134]
 • جرایم شهری به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • جرایم علیه محیط زیست چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • جرایم فراملی معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 69-94]
 • جرایم یقه سفید سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 7-24]
 • جرایم مادر تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • جرایم مهمه بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]
 • جرایم نیروهای مسلح ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • جرائم بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • جرائم دسته بندی منطق های جرائم با استفاده از رو شهای دسته بندی ابرگراف [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 18-39]
 • جرائم اقتصادی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • جرائم اقتصادی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 32-55]
 • جرائم اقتصادی شیوه‌های نوین مقابله با جرائم اقتصادی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 51-67]
 • جرائم بدون بزه دیده جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرائم تروریستی شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • جرائم تروریستی اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • جرائم تلفن همراه جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • جرائم جنایی بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • جرائم خیابانی تاثیر معماری شهری بر جرائم خیابانی (با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-118]
 • جرائم خشن تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • جرائم خشونت بار پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 7-21]
 • جرائم خشونت بار درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]
 • جرائم سایبری جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • جرائم سازمان یافته بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • جرائم سازمان یا‌فته نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • جرائم سازمان یافتهOrganized Crimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرائم سازمان یافته فراملی جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • جرائم یقه سفیدwhite-col lar crimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرائم مانع جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرائم مدرنModernCrimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرم تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • جرم بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • جرم جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • جرم جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]
 • جرم نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • جرم بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • جرم نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • جرم نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • جرم امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • جرم تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • جرم ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • جرم بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • جرم درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]
 • جرم مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • جرم چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • جرم بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • جرم تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • جرم انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • جرم بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 77-101]
 • جرم ارزیابی کانون های جرم خیز استان خراسان جنوبی مبتنی بر رو ش های خودهمبستگی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 102-120]
 • جرم نقش شکل گیری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 77-91]
 • جرم بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • جرم جرایم سازمان یافته درمناطق آزادتجاری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 114-134]
 • جرم جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرم کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • جرم بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • جرم نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • جرم نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]
 • جرم تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرائم منافی عفت( با توجه خاص به بانوان ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 87-111]
 • جرم نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • جرم پیشگیری وضعی از مداخله گروههای سازمان یافته در فساد معاملات دولتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 139-155]
 • جرم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • جرم نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • جرم الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • جرم جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • جرم تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • جرم کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • جرم شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • جرم یابی نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • جرم یابی کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • جرم یابی نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • جرم یابی جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • جرم یابی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • جرم یابی نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • جرم یابی جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • جرم یابی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • جرم یابی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرم یابی نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • جرم یابی بررسی تاثیر رویکرد اطلاعات محوری بر جرم یابی پول شویی [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 58-77]
 • جرم یابی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی پرونده قتل های زنجیره ای [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 7-27]
 • جرم یابی الگوهای تحقیقات جنایی در جرم یابی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 44-65]
 • جرم یابی جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • جرم یابی نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • جرم یابی نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • جرمیابی تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]
 • جرم‌یابی نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • جرم‌یابی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • جرم‌یابی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • جرم‌یابی نقش فن‌آوری‌های نوین در جرم‌یابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جرم یابی صحنه جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • جرم اقتصادی بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • جرم اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • جرم اقتصادی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • جرم اقتصادی ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • جرم اقتصادی ابعاد و ویژگی های مبارزه با اختلاس [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 129-130]
 • جرم اقتصادی بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • جرم اقتصادی سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • جرم انگاری الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 80-97]
 • جرم انگاری معاونت در خودکشی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 87-97]
 • جرم انگاری جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • جرم‌انگاری گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • جرم پولشویی بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد) [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 132-152]
 • جرم ترکیبی شکل گیری جرایم سازمان یافته و ماهیت آن در کشورها [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 66-76]
 • جرم جنسی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • جرم رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • جرم زبانی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • جرم سازمان یافته پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • جرم سازمان یافته جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • جرم سازمان یافته مبانی مسئولیت کیفری درجرم قاچاق سازمان یافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 82-98]
 • جرم سازمان یافته نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • جرم سازمان یافته مبارزه با قاچاقِ سازمان یافتهِ انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 126-144]
 • جرم سازمان یافته اقتصادی ساختار مقابله کیفری پلیسی با جرایم سازمان یافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات» [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 78-93]
 • جرم شناسی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • جرم شناسی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • جرم شناسی شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • جرم شناسی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]
 • جرم شناسی نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • جرم شناسی بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • جرم شناسی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرم شناسی انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • جرم شناسی نظری و کاربردی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • جرم فرار مالیاتی آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • جرم فراملی جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • جرم و پیشگیری نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • جعل جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • جعل نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جعل تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • جعل تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • جعل اسکناس بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • جعل اسناد جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • جعل اسناد بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • جعل امضای الکترونیک تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جعل توکن سردفتر تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جعل ثبتی تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جعل چک بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • جعل معنوی شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • جعل هویت شناسایی شیوه های نوین مبارزه با جعل اسناد هویتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-25]
 • جلب اعتماد جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]
 • جمع آوری جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • جمع آوری و انتشار اخبار کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • جمعت تأثر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردی قتل عمد [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 22-37]
 • جمعیت بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • جنایی بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • جنایی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • جنایات سازمان یافته نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • جنایات سازمان یافته تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • جنسیت مجرمین بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 77-101]
 • جهاد اقتصادی به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 88-107]
 • جهانی شدن جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • جهت گیری مطالب بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 77-101]
 • جوانان بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • جوانان شهر سنندج عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]

چ

 • چاپگرهای لیزری و جوهر افشان تحقیقات و پیشرفتهای صورت گرفته در شناسایی جعل از طریق تجزیه و تحلیل جوهر چاپگرهای لیزری و جوهرافشان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 24-37]
 • چالش ها پیامدها و چالشهای مداراگرایی کیفری در جرایم خرد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 56-76]
 • چرخش چهره یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 110-124]
 • چگونگی نظارت سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]
 • چوب درختان پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]

ح

 • حیات رابطه تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • حاشیه نشینی بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • حاشیه نشینی بررسی وضعیت سرقت در مناطق حاشیه نشین با رویکرد تاریخی (مطالعه موردی محله حاشیه نشین میراشرف شهر اردبیل) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 85-100]
 • حاشیه نشینان جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • حافظه سازمانی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • حافظه سازمانی Organizational memory مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • حافظه فردی Individual memory مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • حبس نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • حبس بزرگسالان و جوانان بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • حرام شرعی معاونت در خودکشی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 87-97]
 • حرکات بدن کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • حریم خصوصی اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]
 • حریم خصوصی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • حریم خصوصی معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • حریم خصوصی شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • حریم خصوصی بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • حساب بانکی بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 24-44]
 • حسابداری نظریه حسابداری کارآگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسابداری کارآگاهی (قضایی) نظریه حسابداری کارآگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسگر استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • حسگر حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]
 • حسگرهای شیمایی نوری کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]
 • حشرات نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • حفاری غیرمجاز نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 98-113]
 • حفاری های غیرمجاز تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • حفظ حقوق شهروندی مطالعه ی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 38-63]
 • حق جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • حق داشتن وکیل تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حق سکوت رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • حق سکوت تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حقوق اجتماعی چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • حقوق ایران و فرانسه مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 106-122]
 • حقوق بشر حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق دفاعی متهمان الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • حقوق شهروندی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق شهروندی حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • حقوق شهروندی الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • حقوق شهروندی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • حقوق شهروندی تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حقوق فرد مطالعه ی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 38-63]
 • حقوق کیفری بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • حقوق کیفری حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق کیفری جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • حقوق ماهوی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • حقوق متهم آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • حقوق متهم معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • حقوق متهم حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • حقوق متهم نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • حقوق متهم نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 37-47]
 • حقوق متهم الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • حقوق متهم جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • حقوق متهم بررسی میزان شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 104-125]
 • حقوق و زبانشناسی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • حکم تکلیفی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • حکم وضعی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • حلال بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • حمایت عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • حمایت حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • حمایتهای سازمانی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • حمل و تحویل تحت نظارت کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • حوادث جنایی نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]

خ

 • خیانت در امانت کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]
 • خرده‌فرهنگ نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • خرده فرهنگ خشونت نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با خرده فرهنگ خشونت [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 150-166]
 • خردورزی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • خشخاش شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهوار ه ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 119-140]
 • خشم درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]
 • خشونت خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • خصوصیات جرم باندی بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • خصوصیات ساختاری جرم کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]
 • خصوصی‌سازی پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • خطوط سیر مشابه استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]
 • خطوط موازی موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • خلاءهای اجرایی خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • خلاءهای قانونی کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • خلاءهای قانونی خلاهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 82-98]
 • خلاقیت عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • خلاقیت رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • خودحفاظتی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • خودسرقتی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • خودکشی معاونت در خودکشی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 87-97]
 • خودکنترلی تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • خودهمبستگی فضایی ارزیابی کانون های جرم خیز استان خراسان جنوبی مبتنی بر رو ش های خودهمبستگی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 102-120]
 • خوشه بندی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • خوشه بندی فازی آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • خوشه بندی فضایی الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • خوشه بندی مبتنی بر چگالی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • خون نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]

د

 • دادرسی نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • دادرسی عادلانه نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • دادرسی عادلانه حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • دادرسی عادلانه تضمینات حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واسناد بین المللی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-65]
 • دادرسی عادلانه تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • دادرسی کیفری جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • دادرسی کیفری کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • دادرسی کیفری بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • دادرسی کیفری افتراقی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • دادرسی ویژه نوجوانان نقش شکل گیری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 77-91]
 • دادگاه عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • داده نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 54-69]
 • داده کاوی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • داده کاوی جرم کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • داده های رایانه ای بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • دارایی مقامات نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • دیاگرام ورونویی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • دی.ان.ای روشهای صحیح جمع آوری مدارک بیولوژیکی حاوی دی.ان.ای از صحنه های جرم [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 104-121]
 • دانش اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • دانش صرح و آشکار Explicit Knowledge مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • دانش فردی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • دانش نهان و ضمنی Tacit Knowledge مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • دتکتور کاربرد فن آوری نانو در ساخت حسگرهای زیستی [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 57-75]
 • دیجیتال کشف علمی جرایم با توسل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 80-100]
 • دیدگاه های نظری شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • درخت فیلوژنتیک مردم شناسی جنایی با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 82-94]
 • درمسیدن (Dermcidin) احراز هویت به وسیله ترکیبات آنتی ژنیک در بقایای پنهان اثر انگشت [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 136-150]
 • دستگاه عدالت کیفری بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • دستگاه فلزیاب نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 98-113]
 • دستگاه های قابل حمل کاربرد طیف سنجی رامان در تحقیقات علوم جنایی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 103-127]
 • دست نوشته چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • دشمن و حریف شناسی مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • دعاوی کیفری ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • دعاوی کیفری ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • دفاع مشروع مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • دکترین مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • دلالت های سیاستی کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]
 • دلایل سنتی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • دلایل وقوع جرم استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]
 • دلفی فازی تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 128-148]
 • دلفی فازی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • دلیل ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • دلیل ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • دلیل چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • دلیل مادی اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]
 • دموکراسی محیط زیستی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • دین نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • دیوان عدالت اداری تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • دوزبانگی تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • دیوی سازی انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • دولت عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]

ر

 • رابطه سببیت جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • رابطه نامشروع علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • رادار فراپهن باند طراحی یک تقویت‌کننده کم نویز جهت استفاده در رادار فراپهن باند با کاربرد تشخیص افراد داخل ساختمان [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 146-169]
 • رادیکال سازى اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • رادیو شناسا طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • راشی بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • رایش بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]
 • رامان افزایش یافته سطحی کاربرد طیف سنجی رامان در تحقیقات علوم جنایی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 103-127]
 • رانت خواری بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • راهبردموثر بررسی کاهش آمار سرقت بر اساس تجارب کشورهای پیشرو [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • راهبردها روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 64-76]
 • راهکارهای پیشگیری از جرم بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]
 • راهکارهای پیشگیری از جرم بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 66-86]
 • راهکارهای جلوگیری سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • راهکارها مبارزه نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • رتبه بندی تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • رتبه بندی مناطق شهری رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • ریخت شناسی تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • ردیاب خودرو طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • ردیابی لب بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • ریز الکترود کلوین ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • ریز بینی الکتروشیمیایی ریزبینی الکتروشیمیایی برای بررسی اثر انگشت [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 6-16]
 • رژیم عدم گسترش مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • رسانه خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • رسانه نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]
 • رسانه فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • رسانه بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • رسانه‏های جدید رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • رشوه پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • رضایت؛ زنان به عنف بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 37-49]
 • رفاه اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • رفتار امضایی مجرمین تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]
 • رفتار انحرافی سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • رفتار جنایی شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • رفتار جنایی تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • رفتارشناسی مجرمان رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • رفتار غیرکلامی کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • رفتارفریبکارانه کشف دروغ در مصاحبه و بازجویی ازطریق رفتار غیرکلامی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 118-119]
 • رفتار فیزیکی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • رفتار مجرمانه تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]
 • رقابت‌پذیری ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • رقم سیاه جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • رقم سیاه تاثیر معماری شهری بر جرائم خیابانی (با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-118]
 • رقم سیاه جرایم بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • رکن مادی تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • رکن معنوی مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • رکن معنوی رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • رمز گذاری داده ها نقش ارتقای امنیت فضای سایبری در پیشگیری از جرایم کارکنان دولتی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 50-65]
 • رمز نگاری امضای الکترونیکی بسترساز کاهش جرم در تجارت الکترونیکی [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 64-77]
 • رنگین پوستان جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • رهنامه مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • روانشناسی بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • روان شناسی جنایی صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • روان شناسی قضایی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • روانگردان شیشه مروری بر تاثیر محر کهای روانگردان از دستة آمفتامین بر سلامت و بروز جرائم اجتماعی و رو شهای انداز هگیری سریع این ترکیبات [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 101-118]
 • روشTOPSIS تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 109-128]
 • روش الکتره رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • روش پرامتی رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • روش پیشگیری جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 21-37]
 • رو شهای اسپکترومتری روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • روش های اصلاح یا تبدیل بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • روشهای اطلاعات محور طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • روش های تحقیقاتی روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 64-76]
 • روشهای تشخیص بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • روش های تشخیص سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • روش های جذب بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • روش های چند متغیره مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • روشهای دستگاهی تحقیقات و پیشرفتهای صورت گرفته در شناسایی جعل از طریق تجزیه و تحلیل جوهر چاپگرهای لیزری و جوهرافشان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 24-37]
 • روش های شیمیایی روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • روشهای شیمیایی انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • روشهای فیزیکی انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • روش های مقابله بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • روشهای نورافشان انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]
 • رویکرد اصلاحی سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • رویکرد اطلاعات محوری الزام های رویکرد اطلاعات محوری در معماری آینده پلیس آگاهی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 7-23]
 • رویکرد امنیت گرا پیامدها و چالشهای مداراگرایی کیفری در جرایم خرد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 56-76]
 • رویکرد پلیس جامعه محور راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • رویکرد تنبیهی سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • رویکرد سرکو بگرانه سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • رویکرد یکپارچه نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • رویکرد مداراگرایانه پیامدها و چالشهای مداراگرایی کیفری در جرایم خرد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 56-76]
 • رویکرد مساله محور راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • رویکرد هزینه - فایده رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • روند مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]

ز

 • زبان زرگری زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زبان شناسی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • زبان شناسی بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • زبا نشناسی حقوقی زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زبان شناسی حقوقی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • زبان شناسی حقوقی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • زبانشناسی قانونی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • زبان شناسی قانونی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • زبان مخفی زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زیرساخت های اقتصادی فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • زیرساخت‌های داده‌های مکانی بهره‌مندی از زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در مأموریت‌های پلیس آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 7-35]
 • زیست بوم کشی تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • زیست سنجی تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • زیست فناوری- DNA Typing آزمایشگاه بیولوژی-کشف علمی جرایم ارزیابی کارایی زیست فناوری در کشف علمی جرایم(باتأکدبر فناوری DNA) ازسال1381الی1385درآزمایشگاه بیولوژی جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 48-72]
 • زمان جرم تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • زمان فوت نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • زمین خواری بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • زمین خواری بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 24-37]
 • زمینه خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • زنان تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی شروع به قتل عمد با تاکید بر بزه‌دیدگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زورگیری بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-81]

ژ

 • ژنتیک کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • ژنتیک جنایی روشهای شناسایی و تعیین اللهای SNP در ژنتیک جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 125-145]
 • ژنوتیپ مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 151-159]

س

 • سابقه کیفری چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • ساختار سازمانی تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • سارق تحلیل جرم شناختی سرقت منزل(مطالعه موردی استان قم) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 21-48]
 • سارقین سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سارقین سابقه دار تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • سازش‌پذیری اجتماعی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • سازمان یافته روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 64-76]
 • سازمان یافته" جرایم زیست محیطی سازمان یافته [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 28-50]
 • سازمان تعزیرات حکومتی تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • سازمان جناییCriminal Organization جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • سازمان مافیایی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سازمان مجرمانه جرم شناسی در فضای بین الملل و واکاوی سازمان های مجرمانه فراملی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 92-123]
 • سازمان ها پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • سازمانهای جنایی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سازمانهای جنایی بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • سازمان های جنایی فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • سازمانهای مجرمانه جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سازوکارهای بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • ساسانیان نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • سیاست تقنینی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست جنایی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • سیاست جنایی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • سیاست جنایی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • سیاست جنایی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سیاست جنایی نقش شکل گیری پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 77-91]
 • سیاست جنایی جرایم سازمان یافته درمناطق آزادتجاری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 114-134]
 • سیاست جنایی سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • سیاست جنایی جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 119-135]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • سیاست جنایی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • سیاست جنایی تقنینی رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18 [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 133-147]
 • سیاست جنایی تقنینی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • سیاست جنایی تقنینی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • سیاست جنایی قضایی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی قضایی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • سیاست جنایی مشارکتی میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • سیاست جنایی مشارکتی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی مشارکتی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • سیاست قضایی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست کیفری کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • سیاست کیفری مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • سیاست کیفری بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • سیاست کیفری سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • سیاست کیفری ایران کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • سیاست کیفری آمریکا کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • سالب حیات چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • سامانه رایانه‌ای تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 47-66]
 • سانحه هوایی قرقیزستان تعیین هویت قربانیان سانحه هوایی قرقیزستان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 121-121]
 • سبک مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سبک مطالب بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 77-101]
 • سبکهای کلامی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • سجل قضایی چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • سخت افزار بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • سردستگی مفهوم و قلمرو جرایم سازمانی افته در قانون مجازات اسلامی )مصوب 1392 ( [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 47-64]
 • سرقت علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • سرقت تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • سرقت بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • سرقت عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • سرقت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • سرقت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سرقت بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • سرقت تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • سرقت علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]
 • سرقت ارزیابی کانون های جرم خیز استان خراسان جنوبی مبتنی بر رو ش های خودهمبستگی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 102-120]
 • سرقت بررسی تاثیرگزاری کنترل مالخران در کاهش جرم سرقت با نگاه تطبیقی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 139-158]
 • سرقت مفهوم شناسی مداخله در اموال مسروقه و راهکار پیشگیری غیرکیفری از آن [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 26-36]
 • سرقت تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • سرقت تاثیر پیشگیری وضعی در پیشگیری از سرقت قطعات و محتویات خودرو [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 26-46]
 • سرقت بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • سرقت سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سرقت نابسامانی اجتماعی و تأثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 66-86]
 • سرقت یا جعل هویت تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • سرقت ادبی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • سرقت ادبی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت ادبی تصادفی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت ادبی عمدی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت از اماکن پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • سرقت خودرو تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • سرقت خودرو عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • سرقت خودرو تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 112-127]
 • سرقت خودرو تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • سرقت سازمان یافته پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]
 • سرقت علمی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • سرقت علمی سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • سرقت علمی سرقت علمی: از پیشگیری تا تشخیص [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 123-144]
 • سرقت علمی گذری به سرقت علمی و شناخت مهمترین نرم‌افزارهای تشخیص و پیشگیری [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 147-165]
 • سرقت مسلحانه تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]
 • سرقت منزل شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • سرقت منزل تحلیل جرم شناختی سرقت منزل(مطالعه موردی استان قم) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 21-48]
 • سرقت منزل تبیین نقش اصول مدیریتی درکشف سرقت منزل [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 35-48]
 • سرقت موتورسیکلت الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • سرقت های به عنف جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 32-45]
 • سرقتهای خُرد تاثیر اقدامات نهاد عدالت کیفری درپیشگیری از تکرار سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار(مطالعه موردی سرقتهای خُرد سالهای 1393 تا 1398 شهرستان اردبیل) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 99-125]
 • سرقت های خُرد سارقان خُرد، ویژگی های فردی و اجتماعی آنها مورد مطالعه: استان ایلام [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 68-91]
 • سرمایه گذاری خارجی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • سیره حضرت علی (ع) سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • سزادهی ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره‌مندی از زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در مأموریت‌های پلیس آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 7-35]
 • سیستم رایانه ای بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • سیستمهاى اطلاعات مکانى استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]
 • سطح تحصیلات بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • سطوح مجازات جریمه نقدی بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • سطوح همتراز بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • سلاح کمری مشقی بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • سلاح‌های هسته‌ای مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • سلامت روانی تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • سلامت نظام اداری نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • سلولزCellulose بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • سناریو مقدمه ای بر تهیه و تدوین رهنامه راهکنشی پلیس آگاهی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 65-79]
 • سنجش از دور شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهوار ه ای [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 119-140]
 • سند شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • سند رسمی تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • سند مورد ادعا چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • سند هوشمند نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • سنسور انگشتی کارآگاه؛ سامانه ی حسگر شیمیایی پوشیدنی حسگرهای شناسایی بقایای شلیک گلوله جهت آنالیز در صحنه جرم: توسعه حسگرهای پوشیدنی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 149-172]
 • سهام داران عدالت کیفری رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • سوءاستفاده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 124-146]
 • سوء‌پیشینه چالش‌های فراروی نهاد سجل قضایی به عنوان ابزار کشف علمی جرایم با تکیه بر آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • سوء رفتار قضایی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • سواد رسانه ای راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • سواد کارآگاهی نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-21]
 • سوالات هدایت شده تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • سوخت بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • سوراخ خروجی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • سوراخ ورودی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • سویس بررسی تاثیر انگیزه بر ماهیت جرم قتل و مجازات آن درحقوق ایران ( با نگاهی به حقوق سویس و آلمان) [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 45-57]

ش

 • شاخص آللی تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • شاخص پس از مرگ نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • شاخص های اعلام اموال نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • شاخص‌های اقتصادی بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر جعل اسناد در کشور با استفاده از مدل اتورگرسیو فضایی - مانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 93-109]
 • شاهد حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • شبکه جرم اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • شبکیه چشم شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • شبکه های رایانه ای بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • شبکه های رایانه ای بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • شبیه سازی شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • شخصیت(Personality) ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]
 • شخصیت جنایی مجرم صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • شخصیت ضداجتماعی (Antisocial )تقسیم بندی (Compartmentalization) ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]
 • شرایط و اوضاع و احوال مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • شرکت در جرم مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • شرکت های هرمی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • شرم نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • شروع به جرم تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی شروع به قتل عمد با تاکید بر بزه‌دیدگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعب تجدیدنظر تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • شفاعت میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • شگرد جمع آوری شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شگردهای بازجویی تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • شگرد ورود شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شیمی جنایی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • شناختی و دانشی و عاطفی اخلاقی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • شناسایی استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • شناسایی شناسایی لکه های مشکوک به ترشحات جنسی در علوم جنایی [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 120-144]
 • شناسایی گوینده بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • شناسایی هویت شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 6-31]
 • شناسایی هویت فناوری بیومتریک؛ از رهیافت کلاسیک تا مدرن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 77-106]
 • شناسایی و مدیریت فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • شنود شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 102-122]
 • شهادت تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • شهراردبیل بررسی وضعیت سرقت در مناطق حاشیه نشین با رویکرد تاریخی (مطالعه موردی محله حاشیه نشین میراشرف شهر اردبیل) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 85-100]
 • شهر تهران مقایسه نیمرخ روانی قاتلین عمدی(20تا40 ساله) شهر تهران با جمعیت عادی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 54-68]
 • شهرستان سنندج بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • شهرنشینی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • شهرنشینی بررسی وضعیت سرقت در مناطق حاشیه نشین با رویکرد تاریخی (مطالعه موردی محله حاشیه نشین میراشرف شهر اردبیل) [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 85-100]
 • شهروندان حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • شواهد زبان شناختی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • شواهد فیزیکی جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • شواهد گیاهی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]
 • شیوة ارتکاب جرم شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شورای عالی مبارزه با پولشویی پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • شورای عالی نظارت پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • شیوه اجرای جرم تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]
 • شیوه ارتکاب قتل بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]
 • شیوه های مجرمین شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شیوه و شگرد بسترهای وقوع جرم رشوه و راهکارهای مقابله باآن [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 53-68]

ص

 • صحنه جرم صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • صحنه جرم نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • صحنه جرم عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • صحنه جرم بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • صحنه جرم شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • صحنه جرم جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • صحنه جرم روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • صحنه جرم روشهای صحیح جمع آوری مدارک بیولوژیکی حاوی دی.ان.ای از صحنه های جرم [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 104-121]
 • صحنه جرم تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • صحنه جرم ایمنی در صحنه جرم [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 120-135]
 • صحنه جرم بررسی نقش الیاف در تحقیقات جنایی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 17-36]
 • صحنه جرم راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم) [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 47-47]
 • صحنه جرم عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • صحنه جرم بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • صحنه جرم جایگاه کاراگاه در کشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-15]
 • صحنه جرم جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • صحنه جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنه جرم بازسازی صحنه جرم [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 7-20]
 • صحنه جرم کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • صحنه جرم شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • صحنه جرم الکترونیک بررسی صحنه های جرم الکترونیکی [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 74-104]
 • صحنه جرم سایبری نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • صحنه ساختگی جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنهسازی کلامی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنه سازی کلامی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنه قتل وظایف و تکالیف قانونی و قضایی کارآگاهان جنایی و کارآگاهیاران تشخیص هویت در صحنه قتل براساس ق.آ.د.ک [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 127-151]
 • صحنه ناشی از تیراندازی عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]

ض

 • ضابطان دادگستری تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • ضابطان دادگستری عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]
 • ضابطین ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • ضابطین دادگستری مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • ضبط دائم ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • ضبط موقت ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • ضد انسان پنداری ( Dehumanization)تیپ مجرمانCriminals Types ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]
 • ضمانت اجرای انضباطی و بطلان اقدامات سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]
 • ضمانت نامه های بانکی مفهوم فساد و کلاهبرداری در ضمانت نامه های بانکی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 24-34]

ط

 • طبقه بندی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • طراحی محیطی پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • طراحی نظام عملکردی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • طرحهای هرمی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]

ع

 • عامل اجتماعی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • عبور سطحی گلوله عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • عدالت تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 70-95]
 • عدالت ترمیمی نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • عدالت ترمیمی میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • عدالت ترمیمی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • عدالت کیفری واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • عدم کشف بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت(مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان قم – سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 49-64]
 • عشق تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • عشق سیال تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • عظیمیه تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 7-23]
 • عفونت بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • عکاسی جنایی عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • عکاسی جنایی عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • عکس عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • عکس العمل پلیس عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • عکسبرداری عکاسی جنایی و نقش آن در بررسی صحنه جرم [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 73-73]
 • علت فوت نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • علل نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • علل روان شناختی تحلیل جرم شناختی سرقت منزل(مطالعه موردی استان قم) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 21-48]
 • علل و تبعات علل، تبعات و مبارزه با قاچاق تسلیحات متعارف و رویکرد اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 69-86]
 • علم دادرس از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • علم قاضی نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • علم قاضی ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]
 • علم قاضی نقش ادله بیولوژیکی درکشف جرایم و چالشهای فقهی و حقوقی فراروی آن در ایران [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 121-138]
 • علوم جرم یابی جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • علوم جنایی روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]
 • علوم جنایی تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 124-143]
 • علوم جنایی نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • علوم جنایی کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • علوم جنایی کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • علوم جنایی بررسی الگوهای جرم‌یابی [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 67-81]
 • علوم جنایی مروری بر تحلیل‌های چند متغیره در آنالیز نتایج جنایی – گامی در جهت کشف علمی جرائم [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 145-161]
 • علوم قانونی از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • عملکرد تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • عملکرد عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • عملکرد بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 65-81]
 • عملکردPerformance نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • عنبیه نگاری فناوری بیومتریک؛ از رهیافت کلاسیک تا مدرن [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 77-106]
 • عنصر مادی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • عهد نامه مالک اشتر ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • عوا مگرایی (پوپولیسم) سیاست عوام گرایانه در مبارزه با جرایم اقتصادی با تاکید بر نقش پلیس [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 120-134]
 • عوامل / Factors مروری بر عوامل سیاسی - اجتماعی مؤثر بر قاچاق [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 122-136]
 • عوامل اقتصادی نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 65-80]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]
 • عوامل اقتصادی بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • عوامل آلاینده‌ بررسی رو شهای مختلف تشخیص و شناسایی آلودگی و عفونت ها روی منسوجات در حملات بیوتروریستی [دوره 13، شماره 46، 1398، صفحه 136-150]
 • عوامل خانوادگی و اجتماعی عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]
 • عوامل خطر پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 7-21]
 • عوامل درون سازمانی تأثیر عوامل درون سازمانی بر کشف خودروهای مسروقه (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 126-144]
 • عوامل روان شناختی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • عوامل قاچاق قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • عوامل موثر عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]

غ

 • غیرعمد مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • غصب تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]

ف

 • فتوشاپ تجزیه و تحلیل جرایم تصاویر دیجیتالی و فتوشاپ [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 6-31]
 • فراتحلیل بررسی ترکیبی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در جامعه ایران [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 100-124]
 • فراملی روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 64-76]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری با استفاده از تکنیک AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 152-168]
 • فرایند تقنینی ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • فرایند داده کاوی کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 32-63]
 • فرایند رسیدگی کیفری ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی [دوره 03، شماره 7، 1388، صفحه 6-31]
 • فرایند کشف کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • فرآیند کیفری تضمینات حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واسناد بین المللی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-65]
 • فرآیند مقابله رویکرد پلیس آگاهی در فرآیند مقابله با جرایم آینده [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 38-52]
 • فرزندکشی رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • فرصت تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • فرصتهای ارتکاب جرم چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • فرهنگ خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • فساد پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • فساد بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • فساد جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • فساد فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فساد نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • فساد مفهوم فساد و کلاهبرداری در ضمانت نامه های بانکی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 24-34]
 • فساد نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 28-42]
 • فساد اداری فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • فساد اداری سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت [دوره 14، شماره 52، 1399، صفحه 29-46]
 • فساد اداری و سازمانی به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 88-107]
 • فساد اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • فساد اقتصادی فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فساد اقتصادی واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • فساد سیاسی فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فساد مالی پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • فشار تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • فشنگ های غیراستاندارد بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • فضای درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • فضای سایبر رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • فضای سایبر شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • فضای سایبر بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • فضای سایبر بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • فضای سایبر راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 32-53]
 • فضای سایبری نقش ارتقای امنیت فضای سایبری در پیشگیری از جرایم کارکنان دولتی [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 50-65]
 • فضای شهری تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • فضای مجازی نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • فضای مجازی جرم در فضای مجازی، ضرورت آینده پژوهی [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 144-156]
 • فضای مجازی نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • فضای مجازی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری با استفاده از تکنیک AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 152-168]
 • فضای مجازی جرائم ارتکابی در بستر وب تاریک [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 66-92]
 • فضای مجازی تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • فعالیت روزمره درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • فقه قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • فقه میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • فقه جعفری گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • فیلتر تطبیقی روش تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه بر اساس تبدیل رژلت [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 92-109]
 • فلسفه کیفر چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • فلورسانس اشعه ایکس کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • فناوری اطلاعات جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • فناوری اطلاعات بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • فناوری اطلاعات رابطه میزان استفاده از آی تی با خلاقیت افسران پلیس آگاهی [دوره 13، شماره 49، 1398، صفحه 7-27]
 • فناوری اطلاعات بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • فناوری اطلاعات nInformation Tech nology پلیس آگاهی C.I.D Police بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • فناوری نانو آشکارسازی اثر انگشت مبتنی بر فناوری نانو [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 105-120]
 • فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقش فن‌آوری‌های نوین در جرم‌یابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فن آوری های الکترونیکی طراحی مدل اطلاعات محور عوامل اثر گذار بر کشف سرقت منزل [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 36-58]
 • فناوری های جدید جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • فناوریهای مدرن کاربرد فناوریهای مدرن در صحنه جرم [دوره 13، شماره 47، 1398، صفحه 125-146]
 • فناوری های نوین بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • فناوری های نوین عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • فنون بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • فنون خنثی سازی تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • فنون مناسب انگشت نگاری استفاده از فنون مناسب برای ظهور آثار پنهان انگشتان [دوره 03، شماره 6، 1388، صفحه 122-145]

ق

 • قابل دفاع درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • قاتلان زنجیره ای قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • قاتلان ناشناس و متواری کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • قاتل سریالی بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]
 • قاچاق بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • قاچاق نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • قاچاق مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • قاچاق ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • قاچاق جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • قاچاق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری با استفاده از تکنیک AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی) [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 152-168]
 • قاچاق نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 98-113]
 • قاچاق بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 59-78]
 • قاچاق تجربه زیست شده معاملات و قاچاق میراث فرهنگی و آثار باستانی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 26-43]
 • قاچاق نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • قاچاق / Smuggling مروری بر عوامل سیاسی - اجتماعی مؤثر بر قاچاق [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 122-136]
 • قاچاق ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاق ارز سازمان یافته رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاق اسلحه نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق سلاح ومهمات [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 110-138]
 • قاچاق اشیای عتیقه تحلیلی بر عوامل موثر بر تداوم تعارضات و تهدیدها علیه میراث فرهنگی کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 108-108]
 • قاچاق انسان مبارزه با قاچاقِ سازمان یافتهِ انسان (با تاکید بر حقوق فرانسه) [دوره 14، شماره 53، 1399، صفحه 126-144]
 • قاچاق انسان/ مهاجر Migrantسازمان یافته Organized / فحشاء قاچاق بین المللی انسان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 76-103]
 • قاچاق تسلیحات متعارف علل، تبعات و مبارزه با قاچاق تسلیحات متعارف و رویکرد اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 69-86]
 • قاچاقچی مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • قاچاقچی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • قاچاقچیان قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • قاچاقچی حرفه ای ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاق سازمان یافته مبانی مسئولیت کیفری درجرم قاچاق سازمان یافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 82-98]
 • قاچاق سازمان یافته کالا قاچاق سازمان یافته کالا؛ یکی از چالشهای بزرگ پلیس [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 7-25]
 • قاچاق سوخت قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده [دوره 03، شماره 9، 1388، صفحه 157-172]
 • قاچاق کالا بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • قاچاق کالا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • قاچاق کالا قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • قاچاق کالا قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • قاچاق کالا قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 78-78]
 • قاچاق کالا مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا [دوره 03، شماره 8، 1388، صفحه 80-106]
 • قاچاق کالا تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامد های آن در جنوب استان فارس(شهرستان های لامرد و مهر) [دوره 13، شماره 48، 1398، صفحه 79-101]
 • قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه با تاکید بر نقش تعاونی‌های مرزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاچاق کالا good smuggling مروری بر عوامل سیاسی - اجتماعی مؤثر بر قاچاق [دوره 01، شماره 1، 1386، صفحه 122-136]
 • قاچاق کالا/ Good Smuggling قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 65-80]
 • قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]
 • قاچاق کالا و ارز نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • قاچاق کالا و ارز تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق [دوره 11، شماره 41، 1396، صفحه 66-84]
 • قاچاق کالا و ارز مبانی مسئولیت کیفری درجرم قاچاق سازمان یافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 82-98]
 • قاچاق گمرکی قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • قاچاق مواد مخدر اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • قانون قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • قانون اساسی تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • قانون آ یین دادرسی کیفری تضمینات حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واسناد بین المللی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-65]
 • قانون آیین دادرسی کیفری مطالعه ی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 38-63]
 • قانون به کارگیری سلاح؛ مامورین نیروهای مسلح رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18 [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 133-147]
 • قانون جرایم رایانه ای بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]