نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی های فردی تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • آسیب تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • آگاهی و علم رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • آینده‌پژوهی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]

ا

 • اتحادیه اروپا اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • اجراى قانون اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • ادله جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • اراده رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • ارتقای کیفیت عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]
 • ارزهای دیجیتال ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • ارعاب ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • ارعاب چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • استانداردهای امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای بین المللی امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای صنعتی خاص امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استانداردهای ملی امنیت سایبری بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • استرداد اموال تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • استقلال قضایی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • اسناد تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • اشخاص حقوقی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • اشراف نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اشراف اطلاعاتی نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اصل برائت ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • اطلاعات نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • اعدام تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • اقتصاد سایه ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • اقناع وجدان ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • امنیت سیستم‌های رایانه‌ای بررسی، تحلیل و انتخاب چارچوب استاندارد امنیتی برای زیرساخت های حیاتی وابسته به فاوا [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 81-108]
 • امنیت قضایی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • اموال عمومی تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • اموال غیر منقول تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • اینترنت بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • انتفای ابوت در قصاص رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]

ب

 • بازجویی تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • بازدارندگی چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • بانکداری الکترونیک ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]
 • بیانیه گام دوم انقلاب واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • بی‌تفاوتی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • بزهکاران یقه سرخ مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • بطلان چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • بهره وری نیروی انسانی بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • بیومتریک جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]

پ

 • پایداری‌عاطفی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • پاسخ‌دهی قضایی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • پدیده مجرمانه جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • پیشگیری از جرم تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]
 • پلیس پیش بینی تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پلیس هوشمند تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • پولشویی ارزیابی تاثیر ارز‌های رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 83-104]

ت

 • تحصیل دلیل چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • تحلیل فضایی الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • تخریب تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • تخلف انتظامی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • تروریسم اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • تشکیل پرونده عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]
 • تضمینات تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • تیم بررسی صحنه جرم شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • تنبیه انضباطی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • تهران بزرگ الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • توسعه فناوری تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]

ج

 • جامعه‌شناسی کیفری رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • جانی جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • جبران خسارت جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • جرایم تروریستی مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • جرایم علیه محیط زیست چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • جرائم تروریستی شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • جرائم تروریستی اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • جرم نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • جرم الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • جرم جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]
 • جرم تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • جرم کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • جرم شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • جرم یابی نقش اشراف اطلاعاتی در جرم یابی و کشف جرم در واحد های جرم یابی ناجا [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 1-26]
 • جرم‌یابی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • جرم‌انگاری گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • جعل تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • جعل امضای الکترونیک تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جعل توکن سردفتر تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جعل ثبتی تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • جمع آوری جمع آوری ادله جرم مبتنی بر بیومتریک [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 143-163]

چ

 • چوب درختان پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]

ح

 • حیات رابطه تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • حق داشتن وکیل تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حق سکوت تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حقوق دفاعی متهمان الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • حقوق شهروندی الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 129-149]
 • حقوق شهروندی تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • حقوق ماهوی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]

خ

 • خوشه بندی فضایی الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]

د

 • دادرسی عادلانه تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • دادرسی کیفری افتراقی واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • دلفی فازی شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر جرم‌یابی با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 1-23]
 • دلیل چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • دموکراسی محیط زیستی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]

ر

 • رابطه سببیت جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • رادیکال سازى اقدامات حقوقى اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 43-63]
 • رژیم عدم گسترش مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • رفتار جنایی تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • رقابت‌پذیری ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • رکن معنوی مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • رکن معنوی رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]
 • رویکرد اصلاحی سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • رویکرد تنبیهی سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]

ز

 • زیست بوم کشی تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]

س

 • سازش‌پذیری اجتماعی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • سیاست جنایی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • سیاست جنایی تقنینی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • سیاست جنایی تقنینی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • سیاست جنایی قضایی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی قضایی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • سیاست جنایی مشارکتی میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • سیاست جنایی مشارکتی جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست جنایی مشارکتی چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]
 • سیاست کیفری سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • سیاست کیفری ایران کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • سیاست کیفری آمریکا کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • سالب حیات چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • سخت افزار بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • سرقت سازمان یافته پیشگیری وضعی از سرقت سازمان یافته چوب درختان (با مطالعه ی تطبیقی) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 110-126]
 • سرقت موتورسیکلت الگویابی مکانی ـ فضایی جرم سرقت موتورسیکلت در نواحی استان تهران(فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ،تهران شرق و تهران غرب) [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 67-82]
 • سرمایه گذاری خارجی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • سیره حضرت علی (ع) سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • سزادهی ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • سلاح‌های هسته‌ای مطالعه راهبردهای عملیاتی شناسایی و مدیریتِ فرایند مقابله با بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جرایم تروریستی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 105-128]
 • سند رسمی تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • سوء رفتار قضایی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]

ش

ص

 • صحنه جرم شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]

ض

 • ضابطان دادگستری تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • ضابطان دادگستری عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]

ع

 • عدالت ترمیمی میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • عدالت ترمیمی جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 149-165]
 • عدالت کیفری واکاوی پاسخ دهی قضایی در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 171-191]
 • عشق تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • عشق سیال تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]
 • عوامل موثر عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]

غ

 • غصب تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]

ف

 • فرزندکشی رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • فساد اقتصادی واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • فضای مجازی تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]
 • فقه میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • فلسفه کیفر چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • فناوری اطلاعات بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]

ق

 • قانون اساسی تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • قانون‌مندی چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • قتل جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • قتل عمد مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • قتل عمد رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • قصاص رویکرد جامعه‌شناسی کیفری به پدیده فرزندکشی [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 113-127]
 • قصد جنایی رویکردهای قانونی به قصد جنایی در حقوق کیفری ایران [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 153-172]

ک

 • کارآگاهان شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • کشف جرم شناسایی، بازیابی و ثبت صحنه های جنایات تروریستی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 125-141]
 • کشف جرم تاثیر فناوری در ارائه الگوی کشف جرم با تاکید بر اقدامات پلیس هوشمند [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 1-19]
 • کشف جرم تاملی بر قواعدِ حاکم بر کشف جرم از منظر قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 191-210]
 • کشف حقیقت چالش‌های کشف حقیقت در فرآیند دادرسی‌های کیفری با تأکید بر ‌قاعدۀ بطلان دلیل و طرق نامشروع تحصیل دلیل توسط ضابطین دادگستری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 173-190]
 • کیفیات مشدده کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]
 • کیفرشناسی چالش های مبانی فلسفه کیفر در مجازات سالب حیات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 47-67]
 • کلاهبرداری تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کاهش جرم جعل و کلاهبرداری [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 151-169]
 • کلاهبرداری ثبتی تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 61-80]

گ

 • گزارش قضایی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش‌های ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 189-219]

م

 • میانجیگری میانجیگری به مثابه سیاست جنایی مشارکتی در مجازات های تعزیری [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 131-151]
 • مبارزه واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • مجازات انتظامی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال کشف و تعقیب تخلفات انتظامی قضات [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 25-46]
 • مجرم یقه‌سفید ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]
 • مجرمین یقه سفید سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 167-184]
 • مجنیٌ علیه جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • محیط زیست تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی (جنایت علیهِ محیطِ زیست) [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 109-130]
 • مردم سالاری جلوه های مشارکت مردم در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 21-41]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری یقه سرخ ها در جنایت علیه اشخاص [دوره 15، شماره 55، 1400، صفحه 21-38]
 • مسئولیت کیفری جستاری تطبیقی در نقش و مسئولیت کیفری مجنیٌ علیه در قتل [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 165-188]
 • مشروعیت تحصیل دلیل تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 1-20]
 • مصادره اموال تحلیل مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم با تاکید بر اصل 49 قانون اساسی [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 65-84]
 • معیار اثبات ارتباط معیار اثبات با میزان ارعاب در حقوق کیفری و بازتاب آن در نظام تقنینی و قضایی ایران [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 85-104]
 • مفسد اقتصادی واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • مقام معظم رهبری واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر بیانیه‌ی گام دوم انقلاب) [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 185-214]
 • مواد مخدر و روان‌گردان تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 193-209]
 • موانع مشارکت چالش ها و راهکارهای تحقق دموکراسی محیط زیستی در برابر جرایم علیه محیط زیست [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 89-111]

ن

 • نرم افزار بررسی تأثیر آی تی بر بهره وری کارکنان پلیس آگاهی [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 27-46]
 • نیروهای مسلح کیفیات مشدده جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 15، شماره 56، 1400، صفحه 129-148]

و

 • وجدان اخلاقی ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید [دوره 15، شماره 54، 1400، صفحه 47-66]

ه

 • هیجان تبیین روانشناختی رفتار جنایی در پدیده ی عشق سیال، مبتنی بر مدل حیات رابطه ی مارک نپ [دوره 15، شماره 57، 1400، صفحه 69-88]