نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ابزارها سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • اثبات جرم نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • اثرانگشت کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • اثرانگشت نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • احساسات اخلاقی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • اختلاس تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • اختلافات مالی علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • ادله مادی کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • ارزیابی ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]
 • ازدواج اجباری بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • اعتیاد الکل بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 170-177]
 • الکل سنج تنفسی بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 170-177]
 • امور سمعی و بصری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • انتقام و اخاذی علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • انحرافات بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • انگیزه قتل بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]
 • انگشت نگاری کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • انگشت نگاری نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • انگشت نگاری پنهان کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • اهواز بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]

ب

 • بازدارندگی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • بازدارندگی ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • بازداشت موقت آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • بازسازی صحنه تیراندازی عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • بزه کاری بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]

پ

 • پیامدها نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • پدیده بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • پزشکی قانونی نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • پیشگیری تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • پیشگیری پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • پیشگیری خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • پیشگیری وضعی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • پلیس بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • پلیس آگاهی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]

ت

 • تبانی بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • تحصیل مال از طریق نامشروع اهداف و قلمرو جر م انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 78-96]
 • تشریح نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • تقلب بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]

ج

 • جرایم سازمان یافته بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • جرایم سازمان یافته فراملی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • جرایم سازمان یافته ملی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • جرایم نیروهای مسلح ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • جرم تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • جرم بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • جرم یابی نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • جرم یابی کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 98-115]
 • جرم یابی نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • جرم‌یابی نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • جرم اقتصادی بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]

ح

 • حاشیه نشینی بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • حقوق متهم آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]

خ

 • خشونت خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • خصوصیات ساختاری جرم کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]
 • خصوصی‌سازی پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • خلاءهای قانونی کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • خودکنترلی تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • خون نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]

د

 • دادرسی عادلانه نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • دلالت های سیاستی کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]

ر

 • رابطه نامشروع علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • رانت خواری بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • راهکارها مبارزه نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • رسانه خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • رشوه پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • روان شناسی جنایی صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]

ز

 • زمان فوت نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • زمینه خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]

س

 • سازمان مافیایی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سازمانهای جنایی جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سازمانهای مجرمانه جرایم سازمان یافته ملی و فراملی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 31-46]
 • سیاست تقنینی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست قضایی سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • سیاست کیفری کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • سیاست کیفری مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • سرقت علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • سرقت تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • سرقت بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • سرقت خودرو تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • سوخت بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]

ش

 • شبکه های رایانه ای بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • شخصیت جنایی مجرم صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • شرکت در جرم مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • شرم نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • شهرستان سنندج بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • شورای عالی نظارت پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • شیوه ارتکاب قتل بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]

ص

 • صحنه جرم صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • صحنه جرم نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • صحنه ناشی از تیراندازی عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]

ع

 • عبور سطحی گلوله عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • علت فوت نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • علل نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • علم قاضی نقش لکه های خون در اثبات جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 83-96]
 • علم قاضی ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]

غ

 • غیرعمد مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]

ف

 • فرصت تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • فرهنگ خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • فساد پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 6-38]
 • فساد بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • فشار تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]
 • فناوری های نوین بررسی اقسام سازمان یافتگی جرم اقتصادی [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 95-111]
 • فنون خنثی سازی تحلیل جرم شناسی اختلاس [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 115-141]

ق

 • قاتل سریالی بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]
 • قاچاق بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • قاچاق نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • قاچاق کالا بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • قتل علت شناسی و بررسی پیمایشی قتل های شهرستان کرج [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 65-82]
 • قوانین بازدارندگی بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • قومیت بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]

ک

 • کارآگاه صحنه جرم و شخصیت جنایی مجرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 53-64]
 • کارآگاه نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • کالای دخانی بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • کالبدشکافی نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • کجروی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • کروماتوگرافی گازی بررسی مقایسه کارایی الکل سنج تنفسی با روش کروماتوگرافی گازی بر روی متهمین شرب خمر [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 170-177]
 • کشف نقش انگشت نگاری در جرم یابی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 116-139]
 • کشف نقش علوم جرم‌یابی در کشف قاچاق کالا [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 39-67]
 • کمانه عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • کنترل اجتماعی نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • کنترل بیرونی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • کنترل درونی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • کنوانسیون مریدا کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]

م

 • مال اهداف و قلمرو جر م انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 78-96]
 • مجازات نقش عواطف اخلاقی در پیشگیری از بروز جرم [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 9-30]
 • مجازات نیروهای مسلح ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • محاکمه کیفری ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]
 • محرومیت خشونت از منظر جرم شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 146-169]
 • محرومیت نسبی بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • مراجع سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • مراجع قانونگذاری کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در امور سمعی و بصری [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 65-77]
 • مشروبات الکلی بررسی میزان بازدارندگی قوانین و مقررات جاری در پیشگیری از قاچاق کالا(با مطالعه موردی استان آذربایجا ن غربی از سال 1385 تا 1389 ) [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 142-169]
 • معاملات بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • معاینه اجساد نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 112-131]
 • معاونت در جرم مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 44-64]
 • معرف های شیمیایی عبور سطحی گلوله؛ مدرک مستدل جنایی در بررسی و بازسازی صحنه های ناشی از تیراندازی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 140-177]
 • مفاسد اقتصادی کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 47-74]
 • مفقودیت بررسی عوامل مؤثر بر مفقودیت اشخاص – مطالعه موردی کلانشهر اهواز [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 97-120]
 • مقامات سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 121-162]
 • منافع اجتماع آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • مناقصه بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • مناقصه عمومی بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]
 • مناقصه محدود بسترهای وقوع تبانی و فساد در مناقصات و راهکارهای مقابله با آن [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 132-145]

ن

 • ناهنجاری و امنیت اجتماعی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش به سرقت (مطالعه موردی در شهر رشت) [دوره 07، شماره 22، 1392، صفحه 68-94]
 • نیروی انتظامی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی بر پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 25-43]
 • نیروهای مسلح ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس، جزای نقدی و تعلیق مجازات در جرایم نظامی [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 75-97]
 • نزاع و درگیری بررسی عوامل تحقق نزاع فردی و دسته جمعی با تکیه بر نقش حاشیه نشینی [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 163-190]
 • نظام کیفری انگلستان آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 27-52]
 • نظریه کارشناسی ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری [دوره 07، شماره 24، 1392، صفحه 178-203]
 • نظریه گزینش عقلانی کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]
 • نوع قتل بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود [دوره 07، شماره 23، 1392، صفحه 6-24]

و

 • ویژگی های جرم کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]
 • ویژگی های مجرم کاربست های نظریه ی گزینش عقلانی در تبیین جرائم و ارائه دلالت های سیاستی برای پیشگیری از جرم [دوره 07، شماره 25، 1392، صفحه 9-26]