نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی تن مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]

ا

 • ابر اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • ابزارهای زبانی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • ابزار و تجهیزات الکترونیکی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • ادله میکروسکوپی رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • ارتکاب جرم عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]
 • اسپکترومتر تحرک یونی رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • اسکار نیومن مکان و جرم درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • اشتباه قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • اطلاعات تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • اعتیاد تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]
 • اقتصاد ایران آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • اقتصاد مقاومتی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • اقرارهای تحت فشار تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • اقرارهای نادرست تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • اقلیت های قومی و زبانی جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • الگوی پلیس سنتی و جدید راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • الگوی جرم درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • انتخاب عقلایی درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • انواع سرقت ادبی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]

ب

 • بازاریابی چندسطحی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • بازاریابی شبکه ای طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • بازرسی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • بازرسی های پلیسی معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • بازرسی و تفتیش اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]

پ

 • پیامدهای اقتصادی جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • پیشگیری شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED) سی. ری جفری درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • پلیس جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • پلیس رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • پلیس ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • پلیس مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • پلیس جامعه محور ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • پلیس قضایی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]

ت

 • تأسیسات کیفری نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • تحقیقات مقدماتی رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • تحّقق درآمد مالیاتی آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • تحول اقتصادی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • ترس از جرم ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • ترکیبات فرار رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • تشدید کیفر ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • تعزیرات بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • تعلیق مراقبتی نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • تمرّد مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • تمرکز بر نقاط جرم خیز راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • تهدید امنیتی مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • تولید ملی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]

ج

 • جامعه اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • جبرانگاری جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • جرایم اقتصادی ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • جرایم سایبری رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • جرایم سایبری شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • جرایم سازمان یافته جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • جرائم اقتصادی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • جرم جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • جرم جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]
 • جرم پولشویی بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد) [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 132-152]
 • جرم فرار مالیاتی آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • جلب اعتماد جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]
 • جوانان شهر سنندج عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]

ح

 • حاشیه نشینان جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • حبس نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • حبس بزرگسالان و جوانان بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • حریم خصوصی اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]
 • حریم خصوصی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • حریم خصوصی معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • حقوق متهم معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]
 • حکم تکلیفی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • حکم وضعی گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]

خ

 • خردورزی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • خلاقیت عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]

د

 • دادگاه عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • دارایی مقامات نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • دانش اطلاعاتی تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • دفاع مشروع مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • دلیل مادی اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]
 • دوزبانگی تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]

ر

 • رسانه‏های جدید رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • رفتارشناسی مجرمان رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • رفتار مجرمانه تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]
 • رقم سیاه جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • رنگین پوستان جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • رویکرد پلیس جامعه محور راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • رویکرد مساله محور راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]

س

 • سرقت ادبی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • سرقت علمی سرقت ادبی (علمی) و نقش ابزارهای زبانی در شناسایی و تحلیل آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 44-69]
 • سطوح مجازات جریمه نقدی بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • سوالات هدایت شده تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]

ش

 • شاخص های اعلام اموال نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • شرکت های هرمی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • شگردهای بازجویی تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]

ص

 • صحنه جرم عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]

ض

 • ضابطین ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • ضابطین دادگستری مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟ [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 110-129]
 • ضبط دائم ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • ضبط موقت ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]

ط

 • طراحی نظام عملکردی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • طرحهای هرمی طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]

ع

 • عکاسی جنایی عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • عملکرد تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • عهد نامه مالک اشتر ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • عوامل خانوادگی و اجتماعی عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]

ف

 • فساد جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 70-81]
 • فضای درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • فضای سایبر رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • فضای سایبر شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • فعالیت روزمره درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • فقه قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • فقه جعفری گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]

ق

 • قابل دفاع درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • قاچاق مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • قاچاق ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • قاچاقچی مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • قانون قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • قانون جرایم رایانه‏ای رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 6-25]
 • قانون مبارزه با پولشویی بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد) [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 132-152]
 • قتل قتل بر اثر اشتباه در هدف و هویت موضوع ماده ۲۹۶ ق . م . ا [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 28-51]
 • قربانی جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]

ک

 • کاهش ترس راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 120-151]
 • کسر ی بودجه آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]
 • کشف جرم رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 111-131]
 • کشف جرم تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 126-157]
 • کلاهبرداری جایگاه جلب اعتماد در جرم کلاهبرداری [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 97-110]
 • کمین اینترنتی شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 90-109]
 • کنترل اجتماعی عوامل ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسانه (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 78-93]
 • کنوانسیون مریدا بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد) [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 132-152]

گ

 • گزارش ضابطین اعتبار گزار شهای مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین:رویکرد تطبیقی [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 6-27]

م

 • مترجم خبره تحلیل زبانشناختی گونه های اقرار [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 6-23]
 • مجازات بررسی انتقادی بعد کیفری قانون مبارزه با پولشویی (با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد) [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 132-152]
 • مجازات های اجتماعی جدید بررسی تطبیقی انواع مجازا تها در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 44-77]
 • مجرمین تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]
 • مسئولین دولتی نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • مشروبات الکلی مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • مصادره اموال ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانین کشور [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 142-166]
 • مفاسد اقتصادی ضرور تهای ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 100-119]
 • مقاومت اقتصادی مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 24-43]
 • مهاجرین جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 61-81]
 • موازین دادرسی عادلانه معیارهای قانونی ناظر بر بازرسیهای پلیسی در نظامهای کیفری مختلف [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 6-21]

ن

 • ناجا و مقابله مشروبات الکلی تهدیدی فراتر از تهدید [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 130-141]
 • نظارت گسترة فقهی - حقوقی نظارت و مراقبت الکترونیکی بر مجرمین از حقوق کیفری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 181-208]
 • نظارت براموال نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 82-99]
 • نظارت بر مجرمان نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]
 • نظارت و ارزیابی ویژگیهای نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی (بر اساس عهد نامه مالک اشتر) [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 158-180]
 • نظریه ی نشر نوآوری طراحی مدل عوامل موثر در جذب افراد به شرکتهای هرمی بر اساس نظریه نشر نوآوری [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 52-77]
 • نقشه سازی جرم درآمدی بر ارتباط مکان و جرم [دوره 06، شماره 19، 1391، صفحه 94-125]
 • نهادهای دخیل در نظارت نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیل [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 22-43]

و

 • واحد انتقال دهنده بو رو شهای جمع آوری و تشخیص بو، و مواد فرّار در صحنه جرم [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 153-171]
 • واقعه جنایی عکاسی جنایی یا هنر ثبت واقعه جنایی [دوره 06، شماره 18، 1391، صفحه 78-89]
 • واکنش در برابر ترس از جرم ترس از جرم و واکنش در برابر آن [دوره 06، شماره 20، 1391، صفحه 152-169]
 • ویژگی های فردی تأثیر ویژگیهای فردی - اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 82-96]

ه

 • هزینه های جاری دولت آسیب شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی [دوره 06، شماره 21، 1391، صفحه 26-60]