نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار جرم اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • آزمایشگاه جنایی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • آموزش با معلم آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • آیین دادرسی کیفری حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • آئین دادرسی کیفری حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]

ا

 • ابعادآشکار قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • احکام شریعت نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • اختلاط خبره ها آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • اختلافات بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • اخلاق نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • ادله اثبات مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • ادله اثبات جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • ادله الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • ادله علمی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • ارزش اثباتی ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • ارزش اثباتی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • اشتباه قضایی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • اصل لوکارد جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • اقتصاد عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • اقدامات خیرخواهانه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]
 • اقرار تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • الگوی مفهومی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • اماره ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • امنیت اجتماعی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • امنیت عمومی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • امنیت ملی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • انتقام بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • انحرافات اخلاقی بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • انگیزه قتلهای زنجیره ای قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]

ب

 • بازداشت پلیسی حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]
 • بازشناسی چهره آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]
 • بازشناسی گفتار بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • بانک اطلاعات ژنتیک تهیه بانک اطلاعات ژنتیک جهت تعیین هویت افراد در حوادث و جرایم [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 136-151]
 • بد افزار رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • بزه دیدگی عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • بزه دیدگان خاص عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • بزه دیده نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • بزهکار نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • بمب منطقی ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]

پ

 • پیشگیری تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • پیشگیری از جرم جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • پلیس جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • پلیس نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • پلیس جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • پلیس حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • پلیس تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • پلیس علمی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • پلیس ویژه کودکان و نوجوانان جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]

ت

 • تحقیقات جنایی نظریه های تحقیقات جنایی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 152-168]
 • تحقیقات مقدماتی تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • تحلیل اجزای اصلی یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 110-124]
 • تخریب رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • تروا ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • تهدید مجرمانه تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]

ج

 • جرایم سازمان یافته قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • جرایم مادر تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • جرائم تلفن همراه جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • جرم نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • جرم یابی مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • جرم اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • جرم رایانه ای ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • جرم زبانی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • جرم و پیشگیری نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • جعل اسناد جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • جهاد اقتصادی به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 88-107]

چ

 • چرخش چهره یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 110-124]

ح

 • حقوق کیفری بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • حمایت عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • حمایت حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]

خ

 • خیانت در امانت کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]
 • خوشه بندی فازی آموزش با معلم در اختلاط خبره ها با استفاده از خوشه بندی فازی در بازشناسی چهره [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 158-171]

د

 • دادرسی عادلانه حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • دادرسی کیفری جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]
 • داده های رایانه ای بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • دعاوی کیفری ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • دلایل سنتی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • دلیل ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • دین نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • دولت عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]

ر

 • راهکارهای جلوگیری سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • ردیابی لب بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • روان شناسی قضایی تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • روش های تشخیص سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]

ز

 • زبان شناسی حقوقی کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]

س

 • سرقت یا جعل هویت تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • سرقت علمی سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • سیستم رایانه ای بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • سطوح همتراز بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]

ش

 • شاهد حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 23-44]
 • شناسایی گوینده بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • شهادت تأثیر دلایل سنتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده های کیفری [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 85-108]
 • شواهد فیزیکی جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]

ص

 • صحنه جرم جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]

ع

 • عدالت ترمیمی نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 84-107]
 • عکس العمل پلیس عکس العمل پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 126-157]
 • علوم جرم یابی جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]

ف

 • فساد اداری و سازمانی به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 88-107]
 • فساد اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]
 • فضای سایبر بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • فضای سایبر بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • فیلتر تطبیقی روش تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه بر اساس تبدیل رژلت [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 92-109]
 • فناوری اطلاعات جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • فناوری های جدید جایگاه توسعه فناور یهای جدید در جرائم حوزه تلفن همراه [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 34-54]

ق

 • قاتلان زنجیره ای قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • قاچاقچی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • قاچاق کالا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قاچاق کالا [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 158-174]
 • قاچاق کالا قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • قانون جرایم رایانه ای بررسی قانون جرایم رایانه ای از دیدگاه موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 24-43]
 • قتل قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • قتل دسته جمعی قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • قتل زنجیره ای قتلهای زنجیره ای و گروهی؛ انگیزه ها و تفاوتها [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 26-37]
 • قتل عمد بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]

ک

 • کارآگاه نظریه های تحقیقات جنایی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 152-168]
 • کارشناسی ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • کارشناسی جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 45-69]
 • کِرم ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • کشف حقیقت ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 63-83]
 • کلاهبرداری کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]
 • کلاهبرداری کلاهبرداری در نظام قضای به عنوان جرم زبانی؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 6-25]
 • کلاهبرداری رایانه ای بررسی عوامل مؤثر بر کشف جرم کلاهبرداری رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 62-87]
 • کودک و نوجوان جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 44-62]

م

 • مارکرهای ژنتیکی تهیه بانک اطلاعات ژنتیک جهت تعیین هویت افراد در حوادث و جرایم [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 136-151]
 • مبارزه با جرایم اقتصادی تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • متهم حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]
 • مدیریت مدیریت امور جرم یابی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 6-22]
 • مدیریت صحنه جرم جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرم یابی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 129-140]
 • مدل پارامتری بخش بندی و ردیابی لب با استفاده از سطوح همتراز مبتنی بر قیدپذیری شکلی و کاربرد آن در تشخیص هویت گوینده [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 141-157]
 • مصادیق سرقت علمی سرقت علمی: تعریف، مصادیق ها و راهکارهای جلوگیری، پیشگیری و تشخیص [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 6-18]
 • مطلع ساختن خویشاوندان حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 19-33]
 • معنویت نقش دین و معنویت در پیشگیری از جرم (با تأکید بر اسلام) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 108-135]
 • مفاسد اقتصادی تأثیر تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 70-91]
 • منشأ قاچاق قاچاق کالا، ابعاد آشکار و پنهان آن [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 125-157]
 • موجک گابور یک روش بهینه برای سیستم شناسایی چهره ترکیبی مبتنی بر فیلتر گابور [دوره 05، شماره 15، 1390، صفحه 110-124]
 • مؤسسه های خیریه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق مؤسسه های خیریه؛ رویکرد تطبیقی [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 6-23]

ن

 • نیروی انتظامی به کار گیری هوش تجاری به منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی(با تأکید بر نقش نیروی انتظامی) [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 88-107]
 • نزاع و درگیری بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد (مطالعه موردی استان اردبیل بین سالهای 1389-1385) [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 109-128]
 • نظریه های تحقیق جنایی نظریه های تحقیقات جنایی [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 152-168]

و

 • ویروس ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه ای [دوره 05، شماره 14، 1390، صفحه 38-61]
 • ویژگی های جرم اقتصادی مفهوم شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی [دوره 05، شماره 16، 1390، صفحه 55-84]

ه

 • هویت جدید تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]
 • هویت های ساختگی تاثیر سرقت یا جعل هویت بر قربانیان و جامعه [دوره 05، شماره 17، 1390، صفحه 108-125]