نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزارهای بیوانفورماتیکی نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • اثر انگشت نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • اثر انگشت موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • اثر انگشت نادر موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • اثر انگشت، نانو ذرات، کوانتوم دات، معرف ذرات کوچک(SPR) کاربرد نانو ذرات در تشخیص دقیق اثر انگشت [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 79-88]
 • اختلاس پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]
 • ادله علمی از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • اساس تطبیق چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • اسناد امنیتی جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • اسناد و کنوانسیون های بین المللی جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • اصیل و غیر اصیل چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • اطلاعات جنایی کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • الگوی بازدارندگی کیفری سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 7-24]
 • امضا چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]
 • امنیت خصوصی مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 29-48]
 • انیمیشن رایانه ای شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]

ب

 • بازجویی پلیسی رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • بافت همگرای مجرمین چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • برآورد بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • بعد مسافت مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]

پ

ت

 • تحریک جرم نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]
 • تحقیقات جنایی شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • تحلیل اقتصادی بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • تحلیل جرم بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]
 • تحلیل عقلانی جرم بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]

ث

 • ثبت و ضبط بازجویی رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]

ج

 • جرایم باندی بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • جرایم سازمان یافته چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • جرایم سازمان یافته شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • جرایم سازمان یافته فراملی جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • جرایم سازمان یافته فراملی کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • جرایم یقه سفید سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 7-24]
 • جرم بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • جرم مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • جرم چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • جرم یابی جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • جرم سازمان یافته جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • جرم شناسی شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • جرم شناسی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]
 • جرم شناسی نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • جرم فراملی جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • جعل جرم یابی جعل اسناد [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 93-110]
 • جهانی شدن جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]

ح

 • حسگر استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • حشرات نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • حق سکوت رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • حقوق کیفری جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 21-36]
 • حمل و تحویل تحت نظارت کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • حوادث جنایی نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]

خ

 • خصوصیات جرم باندی بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • خطوط موازی موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]

د

 • دیدگاه های نظری شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • دست نوشته چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]

ر

 • رسانه نقش رسانه در تحریک جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 21-28]
 • روش های جذب بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]

س

 • سیاست جنایی تقنینی رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18 [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 133-147]
 • سرقت های به عنف جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 32-45]
 • سند مورد ادعا چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 46-64]

ش

 • شاخص پس از مرگ نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]
 • شبیه سازی شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • شناسایی استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • شواهد گیاهی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]

ص

 • صحنه جرم بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • صحنه جرم شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]

ع

 • علم دادرس از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • علوم جنایی نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • علوم قانونی از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • عوامل اقتصادی نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 65-80]

ف

 • فرصتهای ارتکاب جرم چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 49-70]
 • فساد مالی پیشگیری از اختلاس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 71-92]

ق

 • قاچاق جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 33-52]
 • قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 65-80]
 • قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]
 • قانون به کارگیری سلاح؛ مامورین نیروهای مسلح رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18 [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 133-147]
 • قتل بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • قرارداد مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 29-48]
 • قوانین و مقررات نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]

ک

 • کارشناسی از ادل ه علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد( با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 63-78]
 • کشف جرایم بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از دیدگاه پلیس [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 111-132]
 • کلاسیک چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • کنترل اجتماعی غیررسمی سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 7-24]
 • کنوانسیون کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]

گ

 • گیاه شناسی جنایی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]
 • گرایش در گروه های جنایی بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 7-20]
 • گرده شناسی کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 94-105]
 • گروه های تبهکار شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]

ل

 • لارو نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 97-109]

م

 • متابولیت دارو نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • مجرمین در حرکت مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • مجرمین ساکن مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • مدرن چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 29-48]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت حقوقی و کیفری شرکتهای امنیت خصوصی [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 29-48]
 • مکان جرم مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) کاربرد نانوتکنولوژی در کشف علمی جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 89-96]
 • میکروسکوپ رامان کاربرد نانوتکنولوژی در کشف علمی جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 89-96]
 • ممنوعیت فریب و اغفال رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • منع شکنجه رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 7-22]
 • مواد منفجره استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • مؤسسه انتظام تحلیل نقش نگهبانان محله در پیشگیری از جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 53-62]
 • مؤسسه خدمات حفاظتی - مراقبتی تحلیل نقش نگهبانان محله در پیشگیری از جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 53-62]

ن

 • نانو ذرات سیلیکای عامل دار شده کاربرد نانو ذرات در تشخیص دقیق اثر انگشت [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 79-88]
 • نانوذرات طلا نانو ذرات "طلا" در مطالعات جنایی [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 106-120]
 • نانو فناوری استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 37-50]
 • نظارت الکترونیک و شنود کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 91-113]
 • نظام اقتصادی نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]
 • نظام گمرکی نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 51-69]
 • نظریه شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری [دوره 08، شماره 27، 1393، صفحه 23-31]
 • نظریه چرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 70-90]
 • نقش پیچشی موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • نقش حلقه ای موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • نقش کمانی موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران [دوره 08، شماره 29، 1393، صفحه 114-132]
 • نگهبانان محله تحلیل نقش نگهبانان محله در پیشگیری از جرم [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 53-62]

و

 • واقعیت مجازی شبیه سازی مجازی صحنه جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 133-145]
 • ویژگی مجرمان مجرمین در حرکت؛ویژگیها و خصوصیات آنها [دوره 08، شماره 28، 1393، صفحه 25-32]

ه

 • هزینه های جرم بررسی چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم [دوره 08، شماره 26، 1393، صفحه 9-20]