نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز دستگاهی روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]

ا

 • اخلال در داده ها تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • استخراج ویژگی تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • اشراف اطلاعاتی نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]
 • اصل همکاری گرایس نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • اطلاعات جنایی کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • اقتصاد پنهان قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • الگوهای تحلیل مکانی جرم به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • انگشت نگاری ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]

ب

 • بازجویی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • باقیمانده شلیک روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • باندهای جنایی بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • بانک اطلاعات ژنی کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • بانکهای اطلاعاتی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • بانک های اطلاعاتی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • بررسی شهادت در دادگاه زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • بیومترک کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • بیومتریک تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]

پ

 • پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • پیشگیری جرایم نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • پیشگیری کنشی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پیشگیری واکنشی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • پلیس حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • پلیس نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • پلیس نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]
 • پلیس ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • پولشویی پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • پو لشویی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]

ت

 • تجاوز به عنف بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • تحلیل جغرافیایی جرم تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • تخریب تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • تخریب داده های رایانه ای تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • تخصص عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • تخمین فاصله شلیک روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • تدابیر جامعه جهانی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • تسهیلات ارزی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات بانکی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات ریالی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تسهیلات غیر مجاز بانکی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • تشخیص هویت تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تصاویر دو بعدی تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تصاویرسه بعدی گوش تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]
 • تصرف غیرقانونی بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • تعاملات فراسازمانی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]
 • تعیین الل SNP روشهای شناسایی و تعیین اللهای SNP در ژنتیک جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 125-145]
 • تغییر کاربری اراضی بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]

ج

 • جرایم اقتصادی کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • جرایم الکترونیکی نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جرایم رایانه نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جرایم رایانه ای تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • جرایم سایبر تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • جرایم سازمان یافته فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • جرایم سازمان یافته بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • جرایم شهری به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • جرائم دسته بندی منطق های جرائم با استفاده از رو شهای دسته بندی ابرگراف [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 18-39]
 • جرائم جنایی بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • جرم نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • جرم اقتصادی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • جرم جنسی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • جرم سازمان یافته پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]
 • جرم شناسی تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]
 • جرم شناسی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]
 • جعل نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • جنایات سازمان یافته نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سازمان یافته [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 26-48]
 • جنایات سازمان یافته تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 85-105]

ح

 • حافظه سازمانی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]

خ

 • خوشه بندی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • خوشه بندی مبتنی بر چگالی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]

د

 • دادرسی کیفری کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • داده کاوی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • دیاگرام ورونویی تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • دانش فردی مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • دعاوی کیفری ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • دلیل ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]

ر

 • رکن مادی تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 61-84]
 • روش های اصلاح یا تبدیل بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • روش های شیمیایی روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]
 • روش های مقابله بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]

ز

 • زبان زرگری زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زبان شناسی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • زبا نشناسی حقوقی زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زبان شناسی حقوقی نقش زبانشناسی جنایی در بازجویی (بر مبنای اصول همکاری گرایس) [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 6-25]
 • زبان شناسی قانونی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • زبان مخفی زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]
 • زمین خواری بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 109-128]

ژ

 • ژنتیک کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 146-164]
 • ژنتیک جنایی روشهای شناسایی و تعیین اللهای SNP در ژنتیک جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 125-145]

س

 • سازمانهای جنایی بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • سازمان های جنایی فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • سبکهای کلامی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]
 • سلاح کمری مشقی بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • سند هوشمند نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]

ش

 • شهروندان حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • شواهد زبان شناختی زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 60-83]
 • شورای عالی مبارزه با پولشویی پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 108-131]

ص

 • صحنه جرم روشهای شیمیایی و آنالیز دستگاهی جهت تخمین فاصله شلیک با استفاده از الگوهای باقیمانده شلیک بر روی هدف [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 31-47]

ع

 • عامل اجتماعی بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 106-137]

ف

 • فرایند کشف کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • فساد اداری فساد اداری؛ روغن چرخ دنده سازمان های جنایی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 49-68]
 • فشنگ های غیراستاندارد بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 132-139]
 • فضای مجازی نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • فضای مجازی نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 50-67]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 84-97]
 • فناوری های نوین عوامل مؤثر بر توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه (تهران - سال ۱۳۸۸) [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 6-28]

ق

 • قاچاق کالا قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • قاچاق گمرکی قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • قوانین حاکم بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]

ک

 • کشف پیشدستانه کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]
 • کشف جرم حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • کشف عادلانه حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 92-124]
 • کنترل و نظارت نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]

گ

 • گرایش باندهای جنایی بررسی شناخت مجرمین باندی و گروهی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 48-60]
 • گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات غیر مجاز بانکی، موانع و چالشهای مبارزه [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 84-108]
 • گوش تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 6-17]

م

 • مجاری دانش مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • مجرمین حرفه ای نقش پلیس در کنترل و نظارت بر مجرمین حرفه ای و سابقه دار [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 153-169]
 • مدیریت سازمان ها مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 98-107]
 • مرز قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • مسیرهای تردد مجرمان تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • مشخصه های جرایم اقتصادی کارکرد اطلاعات جنایی در مبارزه با جرایم اقتصادی [دوره 04، شماره 13، 1389، صفحه 69-91]

ن

 • نشانگرهای قاچاق قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 68-83]
 • نظارت همگانی نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 6-30]
 • نقاط جرم خیز تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز [دوره 04، شماره 10، 1389، صفحه 40-59]
 • نقشه کشی جرم به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل جرایم شهری [دوره 04، شماره 11، 1389، صفحه 29-49]

و

 • واژه گردانی زبا نشناسی حقوقی؛ رویکردی برای شناسایی و تحلیل زبان مخفی [دوره 04، شماره 12، 1389، صفحه 138-152]