نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثارانگشت نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 45-59]
 • آثار بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • آدم کشی تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • آسیب شناس جنایی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • آلل تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • آموزش رسانه ای آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • آناژن بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • آنالیز کایرال داروها روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]

ا

 • اثرانگشت زبانی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • احراز هویت نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • ادلة زبانی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • استردادExtradition نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • اطلاعات جناییCriminal Intelligence اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • اقتصاد/Economic قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • اقدامات ملی نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • اقرار نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • الیافFibers بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • الکتروفورزمویین روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]
 • امنیت اجتماعی آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • امنت اقتصادی/ security Economic قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • امنیت شهروندانThe safety of Citizens بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]
 • اینترپل Interpol نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • انگشت نگاری نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 45-59]
 • انگشت نگاری Fingerprinting بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]

ب

 • بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • برچسب فعال طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • بزرگسالان بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • بیومتریک Biometrics بیومتریک ابزار امنیت شهروند هزاره سوم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 6-30]

پ

 • پلیمر Polymer بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • پلیمرفیسم تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • پولشویی نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]

ت

 • تاکتیکهای آموزش رسانه ها آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • تحلیل جرم رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • تحلیل قتل تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • تحلیل گفتمان قانونی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]
 • تغییرات اجتماعی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • تکنیک های تحلیل رابط link analysis techniques اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • توسعه صنعتی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]

ج

 • جامعه پذیری ( Sociali- zation مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 121-135]
 • جرائم بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • جرائم خشن تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • جرائم خشونت بار درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]
 • جرائم سازمان یا‌فته نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • جرائم سازمان یافتهOrganized Crimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرائم یقه سفیدwhite-col lar crimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرائم مدرنModernCrimes جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • جرم نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • جرم درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]
 • جوانان بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]

ح

 • حافظه سازمانی Organizational memory مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • حافظه فردی Individual memory مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • حقوق بشر حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق شهروندی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق کیفری حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • حقوق و زبانشناسی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]

خ

 • خشم درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]

د

 • دانش صرح و آشکار Explicit Knowledge مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • دانش نهان و ضمنی Tacit Knowledge مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس) [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 17-39]
 • درخت فیلوژنتیک مردم شناسی جنایی با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 82-94]

ر

 • رادیو شناسا طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • ردیاب خودرو طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]
 • رفتار جنایی شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • رویکرد هزینه - فایده رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]

ز

 • زبانشناسی قانونی کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 6-16]

س

 • سازمان جناییCriminal Organization جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 68-100]
 • سازوکارهای بازدارندگی بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • سیاست جنایی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • سرقت منزل شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • سلولزCellulose بررسی جنایی مو و الیاف [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 120-147]
 • سهام داران عدالت کیفری رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • سوراخ خروجی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • سوراخ ورودی تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]

ش

 • شاخص آللی تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 136-146]
 • شبکه جرم اطلاعات جنایی و تحلیل های اطلاعاتی در کشف جرائم [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 148-175]
 • شخصیت(Personality) ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]
 • شخصیت ضداجتماعی (Antisocial )تقسیم بندی (Compartmentalization) ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]
 • شگرد جمع آوری شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شگرد ورود شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شهر تهران مقایسه نیمرخ روانی قاتلین عمدی(20تا40 ساله) شهر تهران با جمعیت عادی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 54-68]
 • شهرنشینی نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 40-53]
 • شیوة ارتکاب جرم شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • شیوه های مجرمین شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]

ض

ع

 • علوم جنایی روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 136-148]
 • عملکردPerformance نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]

ف

ق

 • قاچاق کالا/ Good Smuggling قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 69-93]
 • قتل تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • قتل در ایران تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 60-81]
 • قتل عمد مقایسه نیمرخ روانی قاتلین عمدی(20تا40 ساله) شهر تهران با جمعیت عادی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 54-68]

ک

 • کارشناس اسلحه تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 123-135]
 • کرامت انسانی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 66-82]
 • کشف خودروهای مسروقه طراحی یک نمونه سامانه هوشمند ردیابی خودرو سرقتی در حال حرکت [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 6-32]

گ

م

 • مالخر شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • میتوکندری مردم شناسی جنایی با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 82-94]
 • مجرم Criminal نقش اینترپل در زمینه استرداد مجرمین و راه های بهینه کردن آن [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 83-119]
 • مجرمان اقتصادی نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 95-120]
 • مجرمین حرفه ای شیوه های رفتاری مجرمانه در سرقت از منازل [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 108-129]
 • مداخلات درمانی بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • مداخله های عدالت کیفری رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • مدیریت عدالت کیفری رویکرد عقلایی به مداخله های عدالت کیفری [دوره 02، شماره 4، 1387، صفحه 31-45]
 • مردم شناسی(Anthropology ) مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 121-135]
 • مردم شناسی جنایی ( Farensic Anthro- pologyy ) مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 121-135]
 • مردم شناسی فرهنگی ( Culturol Anthropology) مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 121-135]
 • مطالعات هزینه- فایده بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 33-51]
 • منش (Character) ویژگیهای شخصیتی مجرمین خطرناک [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 94-107]

ن

 • نیروی انتظامی و پلیس آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 130-140]
 • نظریه رفتاری شناختی بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • نظریه شرطی سازی کلاسیک بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • نظریه شرطی سازی کنشگر بررسی نظریه ها و فرآیندهای روانشناختی در تبیین جرائم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 101-122]
 • نیمرخ روانی مقایسه نیمرخ روانی قاتلین عمدی(20تا40 ساله) شهر تهران با جمعیت عادی [دوره 02، شماره 3، 1387، صفحه 54-68]
 • نین هایدین نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 45-59]

و

 • واژه مدیریت خطر مجرمان؛ مطالعه موردی بخش کلیات پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی [دوره 02، شماره 5، 1387، صفحه 52-67]

ه

 • هاپلوتیپ مردم شناسی جنایی با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 82-94]
 • هیجان درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]

ی

 • یادگیری درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار [دوره 02، شماره 2، 1387، صفحه 28-44]