نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمار جنایی بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • آیین دادرسی کیفری الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]

ا

 • اخلاق سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • ادله اثباتی جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • اسپکترومتری روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • اسناد هویتی شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • اشعه xتابش سینکروترون کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • اصل شفافیت پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 37-51]
 • اطلاعات جنایی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • اعتقادی و ایمانی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • افزایش جرم تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • اقدامات فنی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • اقدامات واکنشی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • ایمنی عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • امور کیفری جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • اینترپل معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 69-94]
 • انحرافات سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • اهواز تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]

ب

 • بازداشت موقت نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • بازداشت موقت نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 37-47]
 • بانک های اطلاعاتی کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • بررسی صحنه جرم و حوادث تی مهای دی .وی. ای و تعیین هویت کشت هشدگان در [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 73-83]
 • بزه دیده شناختی نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • بزهکاران سایبری نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • بیمه بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]

پ

 • پیشگیری ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • پیشگیری شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • پیش گیری از انحرافات سایبری راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • پیشگیری از فساد پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 37-51]
 • پیشگیری وضعی عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • پیشگیری وضعی تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • پلیس آگاهی جایگاه کاراگاه در کشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-15]
 • پلیس آگاهی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • پلیس آگاهی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • پلیس آگاهی جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • پلیس علمی نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • پلیمر حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]
 • پولشویی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • پولشویی بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]

ت

 • تجزیه جنایی روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • تحلیل تصویر تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • تحلیل جرم نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • تدابیر کنشی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]
 • تشخیص هویت تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • تقویت آماج پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • تی مهایdvi.آزمایشگاه سیار تی مهای دی .وی. ای و تعیین هویت کشت هشدگان در [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 73-83]

ج

 • جاسوسی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • جرایم آپارتمانی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • جرایم فراملی معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 69-94]
 • جرایم مهمه بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]
 • جرم یابی نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • جرم یابی جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • جرم یابی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • جرمیابی تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]
 • جرم یابی صحنه جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • جرم شناسی بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • جرم شناسی نظری و کاربردی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • جعل معنوی شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • جمع آوری و انتشار اخبار کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]

ح

 • حسگر حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]
 • حق جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • حقوق شهروندی حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • حقوق شهروندی الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • حقوق متهم حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • حقوق متهم نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • حقوق متهم نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 37-47]
 • حقوق متهم الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • حقوق متهم جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]

خ

 • خودحفاظتی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]

د

ر

 • رامان افزایش یافته سطحی کاربرد طیف سنجی رامان در تحقیقات علوم جنایی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 103-127]
 • راهکارهای پیشگیری از جرم بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]
 • راهکارهای پیشگیری از جرم بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 66-86]
 • ریخت شناسی تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • رفتار امضایی مجرمین تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]
 • رقم سیاه جرایم بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • روانشناسی بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • رو شهای اسپکترومتری روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]

ز

 • زبان شناسی بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • زیست سنجی تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]

س

 • سیاست جنایی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • سیاست جنایی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • سیاست جنایی بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سیاست کیفری بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • سبک مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سرقت عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • سرقت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • سرقت بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • سرقت از اماکن پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]
 • سرقت خودرو عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • سرقت مسلحانه تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 131-151]
 • سلامت روانی تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • سند شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • سواد رسانه ای راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 84-102]

ش

 • شناختی و دانشی و عاطفی اخلاقی ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا) [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 72-84]
 • شیوه اجرای جرم تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-65]

ص

 • صحنه جرم جایگاه کاراگاه در کشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-15]
 • صحنه جرم جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • صحنه جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنه جرم سایبری نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • صحنه ساختگی جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنهسازی کلامی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • صحنه سازی کلامی صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]

ط

 • طراحی محیطی پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 7-23]

ع

 • علوم جنایی کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 52-62]

ف

 • فلورسانس اشعه ایکس کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • فنون بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]

ق

 • قاتلان ناشناس و متواری کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • قانون مبارزه با پولشویی بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]
 • قانون مبارزه با پولشویی بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 66-86]
 • قتل کشف و تعقیب جرم قتل با تاکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 24-44]
 • قتل های سریالی بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 27-40]
 • قرار تأمین نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • قرارهای جانشینی نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-17]
 • قرارهای جانشینی نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 37-47]

ک

 • کارآگاه جایگاه کارآگاه درکشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 39-47]
 • کاربرد جنایی کاربرد طیف سنجی رامان در تحقیقات علوم جنایی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 103-127]
 • کرامت اکتسابی حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • کرامت انسانی حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • کرامت ذاتی حقوق متهم و کرامت انسانی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 61-68]
 • کشف بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 16-36]
 • کشف بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 18-38]
 • کشف جرم جایگاه کاراگاه در کشف جرم [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 7-15]
 • کشف جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • کشف جرم صحنه جرم صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 71-90]
 • کشف سرقت عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 113-130]
 • کشف علمی جرایم نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • کنوانسیون مبارزه با فساد بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 66-86]
 • کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-70]
 • کنوانسیون های بی نالمللی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]

م

 • مایعات بدن روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 48-69]
 • متهم بازجویی: شیو هها و بایست هها [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 63-72]
 • متهم جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 59-71]
 • مجرمان خشن و غیرخشن تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • مجموع طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس انعکاسی کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • مدیریت تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 45-58]
 • مدل استنتاجی نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]
 • معاضدات حقوقی و پلیسی معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 69-94]
 • مقایسه ی دست تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویر کف دست [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 85-97]
 • مکان جرم نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • میکروآنالیز پروب الکترونی کاربرد فلورسانس اشعه ایکس(XRF) در علوم جنایی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 115-138]
 • مهار تهای فنی شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی [دوره 09، شماره 33، 1394، صفحه 98-114]
 • مواد منفجره حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]

ن

 • نیترو آروماتیک حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره [دوره 09، شماره 31، 1394، صفحه 91-101]
 • نرخ جرم بایسته ها و چالش های تهیه آمار جنائی [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 7-23]
 • نظارت مالی بر انتخابات پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 37-51]
 • نظام کیفری ایران الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق [دوره 09، شماره 32، 1394، صفحه 24-36]
 • نقشه نقش تحلیل جرایم در جرم یابی [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 95-112]
 • نیمرخ سازی جنایی نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 7-26]

و

ه

 • همکاری های بین المللی سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران [دوره 09، شماره 30، 1394، صفحه 41-60]