نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آماده سازی نمونه بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • آموزش عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]

ا

 • اثربخشی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • اخلال در نظام اقتصادی بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • ایران اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • استان چهارمحال و بختیاری علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]
 • استخراج بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • اسناد بین المللی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • اقتصاد جرم اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • اقتصاد ناپایدار خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • اقرار نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • الگوی بزه دیدگی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • اماکن مذهبی بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • انسان شناسی پزشکی قانونی انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انسان شناسی پسااستعماری انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • انسان شناسی جرم انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انسان شناسی حقوقی انسان شناسی جرم و مفهوم انسان شناختی قانون و حقوق: تاملی انتقادی بر پارادیم تکاملی و استعماری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 91-107]
 • انگیزش عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • اوستا نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]

ب

 • بازخوردگیری عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • بحران جرم بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • بزه دیده شناسی قانونی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • بزه کاران اتفاقی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • بیکاری بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]

پ

 • پیامدهای قاچاق کالا نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • پروتکل سوم الحاقی مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • پیشگیری پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • پیشگیری نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • پیشگیری اجتماعی بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • پیشگیری اجتماعی رشدمدار پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • پیشگیری کیفری بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]
 • پیشگیرى وضعى پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پلیس پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پلیس پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • پلیس بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • پلیس نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • پلیس بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • پلیس آگاهی بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • پلیس نمائى پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • پولشویی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]

ت

 • تجارت الکترونیک بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • تجهیزات پلیس پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]
 • تحقیقات پلیسی قتل بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • تحقیقات جنایی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • تراکم کاری بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • ترکیبات آلاینده بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • تسلیحات متعارف مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • تصمیم گیری رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • تکنیک Copela رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • تکنولوژیهای نوین بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • توانایی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • توسعه خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]

ج

 • جی آی اس تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • جایگاه قانونی بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • جامد بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • جرایم بررسی مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش تراکم کاری پلیس آگاهی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 7-23]
 • جرایم اقتصادی بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • جرایم سایبری پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرایم سازما نیافته خطر جرایم سازمان یافته در برنامه های توسعه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 87-95]
 • جرائم سازمان یافته بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • جرم بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • جرم تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • جرم انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • جرم یابی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرم یابی نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • جرم اقتصادی بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • جرم شناسی پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 23-38]
 • جرم شناسی انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • جعل اسکناس بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • جعل چک بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • جمعیت بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]

چ

 • چگونگی نظارت سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]

ح

 • حسگرهای شیمایی نوری کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]
 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • حلال بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • حمایتهای سازمانی عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]

خ

 • خطوط سیر مشابه استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]

د

 • دادرسی نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • دادرسی کیفری بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]
 • دلایل وقوع جرم استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]
 • دیوی سازی انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]

ر

 • رتبه بندی مناطق شهری رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • رسانه فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • رسانه بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • رفاه اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • رفتار فیزیکی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • روش الکتره رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]
 • روش پرامتی رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد الکتره و پرامتی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 7-24]

ز

س

 • سازمان ها پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • ساسانیان نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • سرقت بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • سرقت تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • سرقت علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]
 • سیستمهاى اطلاعات مکانى استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 99-121]
 • سطح تحصیلات بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • سلامت نظام اداری نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]

ش

 • شبکه های رایانه ای بررسی راهکارهای اثربخش مدیریت پیشگیری از جرائم اقتصادی توسط ناجا [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-65]
 • شرایط و اوضاع و احوال مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]

ض

ع

 • عملکرد عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • عنصر مادی مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-44]
 • عوامل روان شناختی پیشگیری از جرایم بز هکاران اتفاقی با رویکرد روا نشناختی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 123-140]

ف

 • فساد فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فساد نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • فساد اقتصادی فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فساد سیاسی فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 70-83]
 • فضای شهری تأثیر فضای جغرافیایی شهر بر سرقت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱ و ۱۷ تهران) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 26-49]
 • فناوری اطلاعات بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]

ق

 • قاچاق ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاق ارز سازمان یافته رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاقچی حرفه ای ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قاچاق کالا و ارز نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • قاچاق مواد مخدر اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 66-76]
 • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 96-120]
 • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • قتل بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-90]

ک

 • کارآگاهان نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • کاربردهای امنیتی و نظامی کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]
 • کارشناسان بررسی صحنه جرم عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲) [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 43-65]
 • کانیبالیسم انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • کاهش جرم پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]
 • کشف جرم بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • کشف جرم نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • کشف علمی جرم نقش اقرار در کشف علمی جرم [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 45-67]
 • کیفر نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]

گ

 • گاز بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 135-151]
 • گزارشگران فساد- برنامه های حمایتی- فساد رویکرد پیشگیرانه به حمایت از گزارشگران فساد [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 121-134]

ل

 • لباس پلیس پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 7-22]

م

 • ماتیکان هزار دادستان نظام دادرسی و کیفرشناختی ساسانیان [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 77-86]
 • مأموریت ناجا نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • ماهیّت حقوقی ایران چک بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 96-114]
 • مبارزه بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • مبارزه نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • محتویات داخل خودرو علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]
 • مساله اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 54-69]
 • مشارکت مردمی نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 108-122]
 • مطالعه قانون مند بزه دیدگی بز ه دیده شناسی قانونی و کاربردهای آن در تحقیقات جنایی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 84-98]
 • معاهده تجارت تسلیحات مطالعه تطبیقی تجارت تسلیحات در حقوق ایران و حقوق بین المللی کیفری [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-160]
 • منسوجات کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]

ن

 • ناجا نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 50-70]
 • نانوالیاف کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]
 • نیروی انتظامی بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 39-53]
 • نژادی کردن جرم انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 24-42]
 • نظارت سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]
 • نظارت خاص سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]
 • نظارت عام سازو کار نظارت دادستان بر انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانو ن آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 66-80]
 • نظریه استحکام پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 7-25]

و

 • وبگاه ها بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 122-141]
 • وسایل خودرو علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو [دوره 10، شماره 37، 1395، صفحه 81-95]

ه

 • هوشمند کاربرد و توسعه نانوحسگرهای شیمیایی نوری قابل پوشش در زمینه نظامی [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 115-141]