داوران

اسامی داوران سال 1399:

دکتر شهرام ابراهیمی، استادیار دانشگاه شیراز

دکتر غلام حسین بیابانی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهرام بیات، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر تهمینه باهری، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مجتبی بهرامی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالعلی توجهی، دانشیار دانشگاه شاهد

علی حسین حسین زاده، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر شیرین جلیلی، استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

دکتر شهرداد دارابی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر محمدجواد پورحسینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دکتر مهدی چگنی، استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

دکتر علی عزیزی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر نیوشا قهرمانی افشار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر نوروز کارگری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر پرویز محمدنژاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر نسرین مهرا، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر پیمان نمامیان، استادیار دانشگاه اراک